รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส. ๐๑-๐๑ แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา ๓๒,๓๓,๓๕,๓๖,๓๗ และ ๓๘ แห่งพระราช บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 16/09/2560
  ตารางแสดงตอนสินค้า/บริการ/นำเข้า ตามพิกัดอัตราภาษี ดาวน์โหลด 18/05/2561