รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส. ๐๒-๐๑ แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 01/10/2564
ภส. ๐๒-๐๒ แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 20/10/2560
  วิธีกรอกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ (ภส.๐๒-๐๑) ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  ดาวน์โหลด 01/10/2564
ภส. 02-01/ยฟ แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลด 24/03/2565