รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส. ๐๒-๐๑ แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 11/12/2561
ภส. ๐๒-๐๒ แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 20/10/2560
  ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติ (แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ) ดาวน์โหลด