รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส. ๐๓-๐๑ แบบคำขออนุญาตนำสินค้าออกไปเก็บหรือกลับคืนหรือเก็บอีกแห่ง ตามมาตรา ๒๖ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 23/11/2560
ภส. ๐๓-๐๒ แบบคำขออนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย หรือคำขอยกเลิกสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และมาตรา ๓๑(๑)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 16/10/2560
 ภส. ๐๓-๐๑/๑(๑) คำขอนำรถยนต์ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต ตามมาตรา ๒๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560 
ภส. ๐๓-๐๑/๑(๒) ใบอนุญาตให้นำรถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อประโยชน์ในการทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต ตามมาตรา ๒๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๓-๐๑/๑(๓) แบบรายงานการตรวจสอบรถยนต์นั่งหลังจากการนำรถยนต์ที่นำออกไปทดสอบประสิทธิภาพกลับเข้าโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๓-๐๑/๒ แบบใบกำกับการขนสินค้า ตามมาตรา ๒๖ (๑)(๒)และมาตรา ๕๐ (๑) ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๓-๐๒/๑ ใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๓-๐๒/๒ หนังสือสำคัญกำกับรถยนต์ ดาวน์โหลด  
 ภส. ๐๓-๐๓  แบบคำขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน คำขอรับใบแทนในอนุญาตตั้งสินค้าทัณฑ์บนหรือโอนหรือเลิกกิจการ ตามมาตรา ๔๐ ๔๓ ๔๙ และ ๕๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560 
ภส. ๐๓-๐๔  ใบอนุญาตตั้งสินค้าทัณฑ์บน ดาวน์โหลด  9/10/2560
 ภส. ๐๓-๐๕  บัญชีคุมสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน ดาวน์โหลด 9/10/2560 
 ภส. ๐๓-๐๖  บัญชีแยกประเภทสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนแห่ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560
 ภส. ๐๓-๐๗  แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  (สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม) ดาวน์โหลด  18/10/2560
ภส. ๐๓-๐๘ แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  (สำหรับสถานบริการ) ดาวน์โหลด 18/10/2560
ภส. ๐๓-๐๙ คำขอชำระภาษีสรรพสามิตกรณีดัดแปลงรถยนต์ตาม มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๓-๑๐  แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๓-๑๑  แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน ดาวน์โหลด 31/01/2561
ภส. ๐๓-๑๒  หนังสือสัญญาวางประกันค่าภาษี ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
กท.๑   แบบรายการเงินบำรุงกองทุนและเงินบำรุงองค์การ ( อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ดาวน์โหลด  
กท.๒   ใบส่งเงินบำรุงกองทุน (กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ)( อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ)    
กท.๓  บัญชีสรุปรายละเอียดการรับ-ส่งเงินบำรุงกองทุน ( อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ)    
กท.๔ รายงานการจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนประจำเดือน ( อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ)