รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส. ๐๔-๐๑ คำอนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 15/09/2563
ภส. ๐๔-๐๒ ใบอนุญาตผลิตสุรา ดาวน์โหลด 15/09/2563
ภส. ๐๔-๐๔ แบบคำขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๔-๐๕ แบบคำขออนุญาตผลิตยาสูบ ตามมาตรา ๑๖๓  แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๔-๐๖ ใบอนุญาตผลิตยาสูบ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๔-๐๗ แบบคำขออนุญาตผลิตไพ่ ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๔-๐๘ ใบอนุญาตผลิตไพ่ ดาวน์โหลด 9/10/2560