รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส. ๐๕-๐๑ แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  19/04/2564
ภส. ๐๕-๐๑/๑ แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และนำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
 ภส. ๐๕-๐๑/๒ แบบแจ้งการรับ-จ่าย สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้าตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๒ แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๒/๑ แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีโรงอุตสาหกรรมหลายแห่ง) ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๓ แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๔ คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา ๑๐๖ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๔/๑ บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๔/๒ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ดาวน์โหลด  
  รายงานสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพื่อไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๕ แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๖   แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๖ /๑  คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๖ /๒  ใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๗ แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๘ แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ดาวน์โหลด 01/04/2565  
ภส. ๐๕-๐๘/๑ แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง ดาวน์โหลด 01/04/2565 
ภส. ๐๕-๐๘/๒ แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ขนส่งหรือผู้ขนถ่ายน้ำมันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ดาวน์โหลด  01/04/2565 
ภส. ๐๕-๐๘ (ก) แบบคำขอติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) และระบบมาตรวัดสำหรับสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกน้ำมันต่อเนื่อง ดาวน์โหลด 1/04/2565 
ภส. ๐๕-๐๘ (ข) แบบคำขอติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) สำหรับเรือประมง ดาวน์โหลด  1/04/2565 
ภส. ๐๕-๐๙ แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๑๐ แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดาวน์โหลด  
  แบบแจ้งการรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๑๑ แบบคำขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาล ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๕-๑๒ คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๑๒/๑ รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๑๓ คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 04/07/2561
ภส. ๐๕-๑๔ คำขออนุมัติเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๕-๑๕ คำขอเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๕-๑๖ คำขอทำลายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ใช้ในการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ​ ดาวน์โหลด  9/10/2560
ภส.๐๕-๑๗ แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  9/10/2560
ภส.๐๕-๑๘ คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดาวน์โหลด 14/06/2565
  บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดาวน์โหลด 14/06/2565
ภส.๐๕-๑๘/๑ แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดาวน์โหลด 14/06/2565
  บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคสังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดาวน์โหลด 14/06/2565
นล.๐๑ คำขอเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับสินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้า เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ดาวน์โหลด  
นล.๐๒ คำขออนุญาตและใบอนุญาต เป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น หรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ดาวน์โหลด  
นล.๐๓ บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ดาวน์โหลด  
นล.๐๔ รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ดาวน์โหลด  
นล.๐๔ก รายละเอียดแสดงการรับ - จ่ายน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ดาวน์โหลด  
สค.๐๑ คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้า เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดาวน์โหลด 9/11/2560 
สค.๐๒ คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ ที่นำไปใช้ในอุตสหกรรมต่าง ๆ ดาวน์โหลด 9/11/2560 
สค.๐๓ บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ดาวน์โหลด  
สค.๐๔ งบเดือนแสดงรายรับ - จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ดาวน์โหลด  
สค.๐๔ก รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ดาวน์โหลด  
บต.๐๑ คำขอการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด  
บต.๐๒ คำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด  
บต.๐๓-๐๑ บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ ดาวน์โหลด  
บต.๐๓-๐๒ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ดาวน์โหลด  
บต.๐๓-๐๒ก บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ ดาวน์โหลด  
บต.๐๔ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด  
บต.๐๔ก งบเดือนแสดงรายการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด