รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส. ๐๕-๐๑ แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  19/04/2564
ภส. ๐๕-๐๑/๑ แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๓ และสำหรับน้ำมันและมาตรา ๑๐๗(๔)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
 ภส. ๐๕-๐๑/๒ แบบแจ้งการรับ-จ่าย สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้าตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๒ แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๒/๑ แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง) ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๓ แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๔ คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา ๑๐๖ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๔/๑ บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๔/๒ งบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ดาวน์โหลด  
  รายงานสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพื่อไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๕ แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๖   แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา ๑๐๗ (๓) ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๖ /๑  คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๖ /๒  ใบกำกับการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๗ แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๐๘ แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ดาวน์โหลด 01/04/2565  
ภส. ๐๕-๐๘/๑ แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง ดาวน์โหลด 01/04/2565 
ภส. ๐๕-๐๘/๒ แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ขนส่งหรือผู้ขนถ่ายน้ำมันดีเซลที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ดาวน์โหลด  01/04/2565 
ภส. ๐๕-๐๘ (ก) แบบคำขอติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) และระบบมาตรวัดสำหรับสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกน้ำมันต่อเนื่อง ดาวน์โหลด 1/04/2565 
ภส. ๐๕-๐๘ (ข) แบบคำขอติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) สำหรับเรือประมง ดาวน์โหลด  1/04/2565 
ภส. ๐๕-๐๙ แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๑๐ แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดาวน์โหลด  
  แบบแจ้งการรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดาวน์โหลด  
  รายงานประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา ๑๐๓ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๑๑ แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คนที่ใช้เป็นรถพยาบาล ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๕-๑๒ คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๑๒/๑ รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๕-๑๓ คำขอคืนภาษีสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา ๑๑๐ วรรคสอง ดาวน์โหลด 04/07/2561
ภส. ๐๕-๑๔ คำขออนุมัติเป็นผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๕-๑๕ คำขอยกเว้นภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๕-๑๖  คำขอทำลายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปใช้ในการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ​ ดาวน์โหลด  9/10/2560
ภส.๐๕-๑๗ แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  9/10/2560
ภส.๐๕-๑๘ คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดาวน์โหลด 14/06/2565
  บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดาวน์โหลด 14/06/2565
ภส.๐๕-๑๘/๑ แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดาวน์โหลด 14/06/2565
  บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคสังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดาวน์โหลด 14/06/2565
นล.๐๑ คำขอเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับสินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้า เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ดาวน์โหลด  
นล.๐๒ คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในการผลิตสิ่งของอื่น หรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ที่นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ดาวน์โหลด  
นล.๐๓ บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ดาวน์โหลด  
นล.๐๔ งบเดือนแสดงการรับ - จ่าย น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ดาวน์โหลด  
นล.๐๔ก รายละเอียดแสดงการรับ - จ่ายน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ดาวน์โหลด  
สค.๐๑ คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอุตสหกรรม หรือผู้นำเข้าสารละลายประเภทคไฮโดรคาร์บอน ซึ่งได้เสียภาษีอัตราศูนย์เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดาวน์โหลด 9/11/2560 
สค.๐๒ คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ ที่นำไปใช้ในอุตสหกรรมต่างๆ ดาวน์โหลด 9/11/2560 
สค.๐๓ บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ดาวน์โหลด  
สค.๐๔ งบเดือนแสดงรายรับ - จ่ายสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ดาวน์โหลด  
สค.๐๔ก รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ดาวน์โหลด  
บต.๐๑ คำขอยกเว้นภาษีอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด  
บต.๐๒ คำขอลงทะเบียนและใบทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด  
บต.๐๓-๐๑ บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ ดาวน์โหลด  
บต.๐๓-๐๒ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบชื่อสิ่งของอื่น ดาวน์โหลด  
บต.๐๓-๐๒ก บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่าย วัตถุดิบแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ ดาวน์โหลด  
บต.๐๔ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด  
บต.๐๔ก งบเดือนแสดงรายการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด