รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส. ๐๖-๐๑ แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่ม ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  5/10/2563
ภส. ๐๖-๐๒ คำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ณ โรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่มในต่างประเทศ ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 5/10/2563
ภส. ๐๖-๐๓ แบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๖-๐๔ แบบคำขออนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  9/10/2560
ภส.๐๖-๐๕ ใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  9/10/2560
ภส.๐๖-๐๖ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๖-๐๗ บัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา ๗๓ (๔)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  9/10/2560
ภส. ๐๖-๐๘ คำขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส.๐๖-๐๙ แบบคำขอซื้อ และใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส.๐๖-๑๐ แบบคำขอขน และใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส.๐๖-๑๑ บัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส.๐๖-๑๒ คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุรา ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  22/11/2560
ภส.๐๖-๑๓ คำขออนุญาตนำรับแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 22/11/2560 
ภส.๐๖-๑๔ บัญชีควบคุมการรับ - จ่าย การใช้แสตมป์สรรพสามิต ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 27/11/2560
ภส.๐๖-๑๕ งบเดือนการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 27/11/2560 
ภส. ๐๖-๑๖ แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้ายาสูบ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๖-๑๗ แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนซองยาสูบ ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบหรือ ณ โรงงานผู้ผลิตยาสูบที่ผลิตในต่างประเทศ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๖-๑๘ บัญชีควบคุมการรับจ่ายการใช้แสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบที่ทำในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด  
 ภส. ๐๖-๑๙ แบบงบเดือนการปิดแสตมป์ยาสูบ สำหรับสินค้ายาสูบ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๖-๒๐ แบบคำขอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ่  ดาวน์โหลด