รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส. ๐๗-๐๑  บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 31/07/2561
ภส. ๐๗-๐๑/๑ บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน ดาวน์โหลด 23/07/2561
ภส. ๐๗-๐๑(๑) บัญชีประจำวัน/งบเดือน แสดงการใช้วัตถุดิบ การผลิต และการบริโภค ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับการผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๗-๐๑/๒ บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๗-๐๒ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 16/07/2561
ภส. ๐๗-๐๒/๑ บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา ๑๑๘  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชุมชน ดาวน์โหลด 23/07/2561
ภส. ๐๗-๐๒/๑(๑) บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุราแช่ชุมชน ดาวน์โหลด 23/07/2561
ภส. ๐๗-๐๒/๑(๒) บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว ดาวน์โหลด 23/07/2561
ภส. ๐๗-๐๒/๒ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่ายสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  16/07/2561
ภส. ๐๗-๐๓ บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  15/08/2561
ภส. ๐๗-๐๔ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 16/07/2561 
ภส. ๐๗-๐๔/๑ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน ดาวน์โหลด 16/07/2561 
ภส. ๐๗-๐๔/๒ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า สำหรับผู้ผลิตยาเส้นที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 16/07/2561
ภส. ๐๗-๐๕ บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 16/07/2561
ภส. ๐๗-๐๖ งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 16/07/2561
ภส. ๐๗-๐๗ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับการรับ จำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  สำหรับสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๗-๐๘ บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 16/07/2561 
ภส. ๐๗-๐๙ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล ดาวน์โหลด  16/07/2561
ภส. ๐๗-๑๐ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเอทานอลแปลงสภาพ ดาวน์โหลด  16/07/2561
ภส. ๐๗-๑๑ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอลแปลงสภาพ ดาวน์โหลด  16/07/2561
ภส. ๐๗-๑๒ บัญชีรายวันแสดงการผลิตและการนำยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๗-๑๓ บัญชีงบเดือนแสดงการผลิตและการนำยาสูบออกจากโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๗-๑๔ คำขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ออกหลักฐานการรับเงิน ตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๗-๑๕ แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ยส. ๐๑ คำขออนุญาตเป็นผู้ค้าคนกลาง ดาวน์โหลด 14/11/2562
ยส. ๐๒ หนังสือรับรองการซื้อขายยาเส้น ดาวน์โหลด 14/11/2562
ยส. ๐๓ หนังสือยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าทำการตรวจสอบ ดาวน์โหลด 14/11/2562
ยส. ๐๔ คำขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เก็บยาเส้น ดาวน์โหลด 14/11/2562
ยส. ๐๕ ใบกำกับการขนส่งยาเส้นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ดาวน์โหลด 14/11/2562
ยส. ๐๖ บัญชีประจำวันรับ-จ่ายยาเส้น ณ สถานที่เก็บยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ดาวน์โหลด 14/11/2562
ยส. ๐๗ บัญชีประจำวันรับ-จ่ายยาเส้น ณ สถานประกอบการหรือสถานที่เก็บยาเส้นของผู้ค้าคนกลาง ดาวน์โหลด 14/11/2562
ยส. ๐๘ งบเดือนการรับ-จ่าย ยาเส้น สำหรับผู้ค้าคนกลาง ดาวน์โหลด 14/11/2562
ยส. ๐๙ แบบแสดงรายชื่อผู้ซื้อยาเส้นกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นที่ใช้สิทธิภาษีในอัตราศูนย์ ดาวน์โหลด 14/11/2562