รหัสแบบคำอธิบายดาวน์โหลดปรับปรุงล่าสุด
ภส.๐๘-๐๑ คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส.๐๘-๐๒ ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๘-๐๔ คำขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด 9/10/2560 
ภส.๐๘-๐๕ คำขออนุญาตขายสุรา ตามมาตรา ๑๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส.๐๘-๐๖ คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส.๐๘-๐๗/๑ ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส.๐๘-๐๗/๒ ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ ดาวน์โหลด 9/10/2560
ภส. ๐๘-๐๘ แบบคำขออนุญาตทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 15/09/2563
ภส. ๐๘-๐๙ ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ดาวน์โหลด 15/09/2563
ภส. ๐๘-๑๐ แบบคำขอใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๑๑ ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๑๒ บัญชีประจำวันการรับซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๑๓ งบเดือนการซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๑๔ แบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด 17/11/2564
ภส. ๐๘-๑๕ ใบอนุญาตข้อความตามแบบคำขออนุญาต ดาวน์โหลด 17/05/2561
ภส. ๐๘-๑๕/๑ ใบอนุญาตนำยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด 17/11/2564
ภส. ๐๘-๑๕/๒ ใบอนุญาตส่งออกยาสูบกรณีนำเข้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด 17/11/2564
ภส. ๐๘-๑๖ แบบคำขออนุญาตขายยาสูบ ตามมาตรา ๑๖๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษี ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๑๗ ใบอนุญาตขายยาสูบ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๑๘ บัญชีรับจ่ายยาสูบที่ขาย ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๑๙ แบบงบเดือนแสดงการขายยาสูบ ตามมาตรา ๑๖๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๒๒ แบบคำขออนุญาตขายไพ่ ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๒๓ ใบอนุญาตขายไพ่ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๒๔ บัญชีประจำวันรับจ่ายไพ่ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๒๕ แบบงบเดือนขายไพ่ สำหรับผู้ได้รับอนุญาตขายไพ่ ประเภทที่ ๑ ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๒๐ แบบคำขออนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๗๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด  
ภส. ๐๘-๒๑ ในอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด