คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ส่วนมาตรฐานฯ4)
ลำดับ คำศัพท์ ความหมาย
1 Tax Ceiling (n) เพดานอัตราภาษี
2 Export Tariff (n) อากรขาเข้า
3 Import Tariff (n) อากรขาออก
4 Tax Avoidance (n) การหลบเลี่ยงภาษี
5 Exception (n) ข้อยกเว้น , การยกเว้น,กรณีพิเศษ
6 Exempted (v) ได้รับยกเว้น
7 Exemption (n) การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
8 Affect (v) กระทบ,มีผลต่อ,ส่งผลต่อ
9 Permit (n) การอนุญาต
10 Forum (n) การประชุมแสดงความคิดเห็น
11 Environmental Impact (n) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
12 Domestic (adj) ภายในประเทศ
13 Declare (v) สำแดง ,ประกาศ,เปิดเผย,ยืนยัน
14 Structure (n) โครงสร้าง
15 Smuggle (v) ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย
16 Infringement (n) การละเมิด ,การฝ่าฝืน
17 Overtax (v) เก็บภาษีเกินควร
18 Power of attorney (n) เอกสารมอบฉันทะ
19 Exclude (v) แยกออกไป
20 Grant (v) ยินยอม ,อนุญาต