คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ส่วนมาตรฐานฯ4)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อตำแหน่ง (ส่วนมาตรฐานฯ 4)
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ลำดับ คำศัพท์ ความหมาย
1 Analysis of the Product Expert ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
2 Academic Tax Expert ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
3 Excise Technical Officer นักวิชาการสรรพสามิต
4 Tax Audit Officer นักตรวจสอบภาษี
5 Human Resource Officer นักทรัพยากรบุคคล
6 Public Relations Officer นักประชาสัมพันธ์
7 General Administration Officer นักจัดการงานทั่วไป
8 Computer Technical Officer นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9 Supply Analyst นักวิชาการพัสดุ
10 Finance and Accounting Analyst นักวิชาการเงินและบัญชี
11 Auditing Technocal Officer นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
12 Internal Auditor นักวิชาการตรวจสอบภายใน
13 Tax Economist นักวิชาการภาษี
14 Standards Officer นักวิชาการมาตรฐาน
15 Scientist Officer นักวิทยาศาสตร์
16 Information Technology Officer นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 Budget Analyst นักวิเคราะห์งบประมาณ
18 Plan and Policy Analyst นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
19 Legal Officer นิติกร
20 Assistant Excise Inspector นายตรวจสรรพสามิต
จัดทำโดย ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4