สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ลำดับ คำศัพท์ หน้าที่ ความหมาย
1 Bonded Warehouse (n) คลังสินค้าทัณฑ์บน
2 Charge (v) กล่าวหา
3 Comply (v) ยินยอม
4 Consult (v) ค้นหาข้อมูล
5 Cooperation (n) ความร่วมมือ
6 Criteria (n) หลักเกณฑ์
7 Dutiable (adj) ซึ่งต้องเสียภาษี
8 Enforcement (n) การบังคับใช้
9 Environmetal Impact (n) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
10 Evaluation (n) การประเมินผล
11 Excisable Product (adj) สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
12 Exempted (v) สิ่งได้รับการยกเว้น
13 Fees (n) ค่าธรรมเนียม
14 Finding (n) การตรวจสอบ
15 Infringement (n) การฝ่าฝืน
16 Inspection (n) การตรวจจับ
17 Investigation (n) การสืบสวน
18 Juristic (adj) หลักวิชากฎหมาย
19 Legislation (n) การบัญญัติกฎหมาย
20 Levy (n) การจัดเก็บภาษี
จัดทำโดย ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4