สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ลำดับ คำศัพท์ หน้าที่ ความหมาย
1 Royal Thai Government Gazette (n) ราชกิจจานุเบกษา
2 Royal Act (n) พระราชกำหนด
3 Royal Decree (n) พระราชกฤษฎีกา
4 Excise Act (n) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
5 Excise Tax Rate (n) อัตราภาษีสรรพสามิต
6 Suggested retail price (n) ราคาขายปลีกแนะนำ
7 Business premise (n) สถานประกอบการ,สถานที่ให้บริการ
8 Certificate (n) หนังสือรับอง
9 Company Seal (n) ตราประทับบริษัท
10 Power of Attorney (n) ใบมอบอำนาจ
11 Appeal (n) การอุทธรณ์
12 Approve (v) อนุมัติ
13 Article (n) มาตรา
14 Consider (v) พิจารณา
15 Domestic (adj) ภายในประเทศ
16 Kingdom of thailand (n) ราชอาณาจักรไทย
17 Free Zone (n) เขตปลอดอากร
18 Fine (v) ค่าปรับ
19 Trade Agreement (n) ความตกลงทางการค้า
20 Luxury Goods (n) สินค้าฟุ่มเฟือย
จัดทำโดย ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4