สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประจำเดือน มกราคม 2561
ลำดับ คำศัพท์ หน้าที่ ความหมาย
1 Tax (n) ภาษี
2 Tax Assessment (n) การประเมินภาษี
3 Tax Avoidance (n) การหลบเลี่ยงภาษี
4 Tax Base (n) ฐานภาษี
5 Tax Ceiling (n) เพดานอัตราภาษี
6 Tax Collection (n) การจัดเก็บภาษี
7 Tax Compensation (n) การชดเชยค่าภาษีอากร
8 Tax Evasion (n) การหนีภาษี
9 Tax Exempt (adj) ยกเว้นภาษี
10 Tax Planning (n) แผนภาษี
11 Taxable (adj) ต้องเสียภาษี
12 Tariff (n) พิกัดอัตราภาษี
13 Tariff Reduction (n) การลดอัตราภาษี
14 Telecommunication (n) โทรคมนาคม
15 Territory (n) อาณาเขต
16 Toll (n) ค่าธรรมเนียมบริการ
17 Trade Agreement (n) ความตกลงทางการค้า
18 Transaction (n) การติดต่อทางธุรกิจ
19 Transfer (n) การโอน
20 Turkish Bath (n) สถานอาบน้ำ
จัดทำโดย ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4