สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประจำเดือน มีนาคม 2561
ลำดับ คำศัพท์ หน้าที่ ความหมาย
1 Collection of Excise (n) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2 General Provision (n) บททั่วไป
3 Excise Tax Payment (n) การเสียภาษีสรรพสามิต
4 Excise Registration (n) การจดทะเบียนสรรพสามิต
5 Bonded Warehouse (n) คลังสินค้าทัณฑ์บน
6 Excise Filing and Payment (n) การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี
7 Excise Stamps and Excise Paid Marks (n) แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
8 Excise Assessment and Securities (n) การประเมินและการวางประกันค่าภาษี
9 Appeal against Excise Assessment (n) การอุทธรณ์การประเมินภาษี
10 Excise Exemption, Abatement, Reduction and Return (n) การยกเว้น การลดหย่อน การลดอัตรา และการคืนภาษี
11 Account, Evidence and Practice (n) บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ
12 Competent Officials (n) พนักงานเจ้าหน้าที่
13 Settlement of Crime (n) การเปรียบเทียบคดี
14 Penalties and Surcharges (n) เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
15 Enforcement of Outstanding Excise (n) การบังคับชำระภาษีค้าง
16 Additional Excise for Local Government (n) การจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
17 Penalties (n) บทกำหนดโทษ
18 Transitory Provision (n) บทเฉพาะกาล
19 Fee Rates (n) อัตราค่าธรรมเนียม
20 Excise Tariff Rate Schedule (n) บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
จัดทำโดย ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4