สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประจำเดือน เมษายน 2561
ลำดับ คำศัพท์ หน้าที่ ความหมาย
1 Suggested Retail Price (n) ราคาขายปลีกแนะนำ
2 Revenue (n) รายได้
3 Manufacture (v) ผลิต
4 Import (v) นำเข้า
5 Modification (n) ดัดแปลง
6 Factory (n) โรงอุตสาหกรรม
7 Service facility (n) สถานบริการ
8 Sales car showcase (n) สถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย
9 Bonded warehouse (n) คลังสินค้าทัณฑ์บน
10 Industrialist (n) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
11 Service provider (n) ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
12 Modifier (n) ผู้ดัดแปลง
13 Owner of bonded warehouse (n) เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน
14 Free-trade zone (n) เขตประกอบการเสรี
15 Excise stamp (n) แสตมป์สรรพสามิต
16 Excise paid mark (n) เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
17 competent official (n) พนักงานเจ้าหน้าที่
18 Excise official (n) เจ้าพนักงานสรรพสามิต
19 Director-General of the Excise Department (n) อธิบดีกรมสรรพสามิต
20 Minister (n) รัฐมนตรี
จัดทำโดย ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4