สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ลำดับ คำศัพท์ หน้าที่ ความหมาย
1 License for establishment of a bonded warehouse (n) ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
2 Annual fee for bonded warehouse (n) ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี
3 Registration of an excise paid mark (n) การจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
4 License to produce excise registration paid mark (n) ใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
5 Renewal of license to produce excise registration paid mark (n) การต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
6 License to import excise registration paid mark (n) ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
7 Supervision of the production of the license to produce excise registration paid mark (n) การควบคุมการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
8 License to manufacture liquor (n) ใบอนุญาตผลิตสุรา
9 License to import liquor into the Kingdom (n) ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
10 License to sell liquor (n) ใบอนุญาตขายสุรา
11 License to manufacture tobacco (n) ใบอนุญาตผลิตยาสูบ
12 License to sell tobacco (n) ใบอนุญาตขายยาสูบ
13 License to purchase dried tobacco leaf (n) ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง
14 License to import into or export from the Kingdom tobacco leaf, tobacco snuff or tobacco (n) ใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
15 License to manufacture playing card (n) ใบอนุญาตผลิตไพ่
16 License to sell playing card (n) ใบอนุญาตขายไพ่
17 License to import playing card into the kingdom (n) ใบอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร
18 Substitution for a license (n) ใบแทนใบอนุญาต
19 Transfer of license (n) การโอนใบอนุญาต
20 Change of facility specified in the license (n) การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
จัดทำโดย ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4