Page 2 - excise JULY e-book
P. 2

Editor’s Note บัที่บัรรณาธีิการ           Content สารบััญ       สวััสดีีคุุณผู้้�อ่่านทุุกทุ่าน พบกับ Excise Newsletter อ่ีกคุรั้ั�ง กรมสรรพสามิต จััดพิธีีลงนาม
     ในเดีือ่นกรั้กฎาคุม พ.ศ. 2565             03   ถวายพระพรชััยมงคลและพิธีีถวายสัตย์ปฏิิญาณ
                                     เพ่�อเป็นข้้าราชัการที่่�ด่และพลังข้องแผ่่นดิน
       กรั้มสรั้รั้พสามิตจััดีพิธีีลงนามถวัายพรั้ะพรั้ชััยมงคุลและ  เน่�องในโอกาสวันเฉลิมพระชันมพรรษา
     พิธีีถวัายสัตย์ปฎิญาณเพื�อ่เป็นข้�ารั้าชัการั้ทุี�ดีีและพลังข้อ่งแผู้่นดีิน  พระบัาที่สมเด็จัพระเจั้าอย่่หััว ประจัำาปี 2565
     เนื�อ่งในโอ่กาสวัันเฉลิมพรั้ะชันมพรั้รั้ษา พรั้ะบาทุสมเดี็จั ครม. เหั็นชัอบั ปรับัลดอัตราภาษ่สรรพสามิต
     พรั้ะเจั�าอ่ย้่หััวั ปรั้ะจัำาปี 2565         05   นำ�ามันด่เซลลงลิตรละ 5 บัาที่ ออกไปอ่ก 2 เด่อน

       และในเดีือ่นกรั้กฎาคุมนี� ครม.เห็็นชอบปรับลดอัตราภาษีี
     สรรพสามิตนำ�ามันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน  07   กรมสรรพสามิตเข้้ารับัการตรวจัประเมิน
                                     รางวัลบัริหัารราชัการแบับัม่ส่วนร่วม
     เพื�อ่ชั่วัยบรั้รั้เทุาคุวัามเดีือ่ดีรั้�อ่นใหั�แก่ปรั้ะชัาชันและภาคุธีุรั้กิจั  ประจัำาปี 2565
     ต่อ่ดี�วัยภาพบรั้รั้ยากาศข้อ่งการั้เข้�ารั้ับการั้ตรั้วัจัปรั้ะเมินรั้างวััล
     บรั้ิหัารั้รั้าชัการั้แบบมีส่วันรั้่วัม ปรั้ะจัำาปี 2565 พรั้�อ่มทุั�ง  08 กรมสรรพสามิต
     การั้ตรั้วัจัปรั้ะเมินรั้างวััลคุุณภาพการั้บรั้ิหัารั้จััดีการั้ภาคุรั้ัฐ ปรั้ะจัำาปี  เข้้ารับัการตรวจัประเมินรางวัลคุณภาพ
                                     การบัริหัารจััดการภาครัฐ ประจัำาปี 2565
     2565 อ่ีกดี�วัย และอ่ีกเชั่นเคุยกับคุอ่ลัมน์ปรั้ะจัำาเดีือ่น เรั้ิ�มดี�วัย
     บทุคุวัามจัากสำานักงานปลัดีสำานักนายกรั้ัฐมนตรั้ี เรั้ื�อ่ง โครงการ โครงการอาหัารกลางวัน

     อาห็ารกลางวััน บทุคุวัามคุรั้อ่บคุรั้ัวัอ่บอุ่่น เรั้ื�อ่ง ควัามฉลาด 10
     ทางอารมณ์์กับครอบครัวั และอ่ีกเชั่นเคุยกับรั้ายชัื�อ่ผู้้�ปฏิิบัติงาน 11 ความฉลาดที่างอารมณ์
     ดีีเดี่น ปรั้ะจัำาเดีือ่นมิถุนายน 2565 และ “มองย้้อนเลนส์” ยังคุง กับัครอบัครัว
     มีใหั�ติดีตามไดี�ภายในเล่ม
                                     รายชั่�อผ่่้ปฏิิบััติงานด่เด่น
                                 13 ประจัำาเด่อนมิถุนายน 2565
                        บรรณาธิิการ
                                 14   มองย้อนเลนส์

     Organizer คณะผ่่้จััดที่ำา     ที่่�ปรึกษากิตติมศัักดิ์ิ� :
     นายอ่ัคุรัุ้ตม์ สนธียานนทุ์
     ที่่�ปรึกษา :
     นางฉันทุนา สมกุล
     บรรณาธิิการ :
     นางจัารัุ้ณี ฉายวัิรั้ิยะ                                   03
     กองบรรณาธิิการ :
     นางสาวัพงษ์จัิรั้า ทุิพย์รั้ักษ์, นายอ่ัฐพงษ์ โสภา, นายวัิศรัุ้ต ปะกิรั้ณะ,
     นางสาวันภาพรั้ ศุกรั้ะมงคุล, นายพิเชัษฐ์ พุทุธีา, นายทุรั้งกรั้ดี โตตรั้ึงทุรั้ัพย์
     ฝ่่ายภาพ :
     นางฉัตรั้นภา บุนนาคุ, นายวัสันต์ สุข้ใจั, นายบุรั้ินทุรั้์ ศิรั้ิกุล,
     นายภ้รั้ิพัฒน์ กุลสุข้ทุวัิเลิศ
     ออกแบบจััดิ์พิมพ์ :
     บรั้ิษัทุ โนวัาอ่ินเตอ่รั้์แอ่็ดี จัำากัดี
     กองบรรณาธิิการ :
     Excise Newsletter ฝ่่ายปรั้ะชัาสัมพันธี์ กรั้มสรั้รั้พสามิต
     1488 ถ.นคุรั้ไชัยศรั้ี เข้ตดีุสิต กรัุ้งเทุพฯ 10300
     โทุรั้ศัพทุ์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ่ 552307
     โทุรั้สารั้ 0-2241-4778 หัรั้ือ่ public@excise.go.th
                                        05           08
   1   2   3   4   5   6   7