Page 7 - excise JULY e-book
P. 7

EXCISE Newsletter //                                        7      กรมสรรพสามิตเข้้ารับการตรวจัมิตเข้้ารับการตรวจั
      กรมสรรพสา


      ประเมินรางวัลบริหัารราชัการแบบม่ส่วนร่วม มินรางวัลบริหัารราชัการแบบม่ส่วนร่วม
      ประเ

      ประ
      ประจัำาปี 2565จัำาปี 2565                 ดร.เอกนิิติิ นิิติิทััณฑ์์ประภาศ  ทุี�เกี�ยวัข้�อ่ง ทุี�นำาไปส้่การั้เพิ�มปรั้ะสิทุธีิภาพการั้บรั้ิหัารั้รั้าชัการั้
                  อธิิบดีกรมสรรพสามิติ     ทุี�สามารั้ถตอ่บสนอ่งคุวัามต�อ่งการั้ข้อ่งปรั้ะชัาชันไดี�
                  เป็นปรั้ะธีานการั้ตรั้วัจัปรั้ะเมิน ซึ�งกรั้มสรั้รั้พสามิตเข้�ารั้ับการั้ตรั้วัจัปรั้ะเมินรั้างวััลฯ ในข้ั�นตอ่นทุี� 2
                  รั้างวััลการั้บรั้ิหัารั้รั้าชัการั้  สำาหัรั้ับผู้ลงานทุี�อ่ย้่ในเกณฑ์์ทุี�จัะไดี�รั้ับรั้างวััลสาข้าการั้บรั้ิหัารั้
             แบบมีส่วันรั้่วัม ปรั้ะจัำาปี 2565 ณ พื�นทุี�  รั้าชัการั้แบบมีส่วันรั้่วัม รั้ะดีับดีีเดี่น คุือ่ ผู้ลงานเรั้ื�อ่ง Excise
      ปฏิิบัติงาน (Site Visit) เพื�อ่พิจัารั้ณารั้างวััลการั้บรั้ิหัารั้รั้าชัการั้ เป็นมิตรั้ ใกล�ชัิดีปรั้ะชัาชัน โดียมีคุณะผู้้�ตรั้วัจัปรั้ะเมินรั้างวััลฯ
      แบบมีส่วันรั้่วัม ซึ�งใหั�คุวัามสำาคุัญกับการั้เปิดีรั้ะบบรั้าชัการั้  คุณะผู้้�บรั้ิหัารั้กรั้มสรั้รั้พสามิต ข้�ารั้าชัการั้และผู้้�ทุี�เกี�ยวัข้�อ่งเข้�ารั้่วัม
      ใหั�ปรั้ะชัาชันและภาคุส่วันอ่ื�นทุี�เกี�ยวัข้�อ่งเข้�ามามีส่วันรั้่วัม  การั้ตรั้วัจัปรั้ะเมินฯ ดีังกล่าวั ณ หั�อ่ง 510 อ่าคุารั้ศ้นย์เทุคุโนโลยี

      ในการั้บรั้ิหัารั้รั้าชัการั้ การั้ทุำางานรั้่วัมกันในลักษณะหัุ�นส่วัน  สารั้สนเทุศ กรั้มสรั้รั้พสามิต และผู้่านสื�อ่อ่ิเล็กทุรั้อ่นิกส์ (Zoom
      คุวัามรั้่วัมมือ่ รั้วัมทุั�ง การั้บ้รั้ณาการั้ทุำางานรั้ะหัวั่างหัน่วัยงาน  Cloud Meeting) เมื�อ่วัันทุี� 11 กรั้กฎาคุม 2565
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12