Page 10 - excise JULY e-book
P. 10

10                                           EXCISE Newsletter //
     โครงการอา
     โครงการอาหัารกลางวันหัารกลางวัน


       เราได้เห็็นิข้่าว่อยู่บ่อย ๆ ว่่ามีการทัุจริติโครงการอาห็ารกลัางว่ันิข้องโรงเรียนิ ถ้้าอยากให็้โครงการนิี�โปร่งใส
     ติรว่จสอบได้ ก็ติ้องช่ว่ยกันิสอดส่อง โดยนิำาเร่�องนิี�ไปเป็นิบรรทััดฐานิได้เลัย มาติิดติามกันิครับ

       นาย ก ไดี�มีหันังสือ่ถึงโรั้งเรั้ียน A ข้อ่ตรั้วัจัสอ่บการั้ทุุจัรั้ิต พ.ศ. 2550 จัึงเปิดีเผู้ยใหั�ผู้้�อุ่ทุธีรั้ณ์ทุรั้าบไดี� โดียใหั�ปกปิดี
     อ่าหัารั้กลางวัันข้อ่งโรั้งเรั้ียนตามทุี�มีผู้้�กล่าวัโทุษ โดียข้อ่ตรั้วัจัดี้ หัมายเลข้ปรั้ะจัำาตัวัปรั้ะชัาชัน ทุี�อ่ย้่ เบอ่รั้์โทุรั้ศัพทุ์ ข้อ่งผู้้�รั้ับจั�าง
     และคุัดีสำาเนาข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้เกี�ยวักับเอ่กสารั้หัลักฐานการั้จััดีซื�อ่ ทุี�ปรั้ากฏิในข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ดีังกล่าวั เนื�อ่งจัากการั้เปิดีเผู้ย

     อ่าหัารั้สดี อ่าหัารั้แหั�ง บัญชัีรั้ายรั้ับ รั้ายจั่าย ตามโคุรั้งการั้อ่าหัารั้ จัะเป็นการั้รัุ้กลำ�าสิทุธีิส่วันบุคุคุลโดียไม่สมคุวัรั้ ตามมาตรั้า 15 (5)
     กลางวัันข้อ่งโรั้งเรั้ียน ข้�อ่ม้ลเอ่กสารั้บัญชัีธีนาคุารั้ (อ่าหัารั้ แหั่งพรั้ะรั้าชับัญญัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้ พ.ศ. 2540
     กลางวััน) ข้อ่งโรั้งเรั้ียน A และเอ่กสารั้หัลักฐานทุี�นาง ข้ นำาไป สำาหัรั้ับข้�อ่ม้ลเอ่กสารั้บัญชัีธีนาคุารั้ (อ่าหัารั้กลางวััน)
     หัักล�างข้�อ่กล่าวัหัา โรั้งเรั้ียน A แจั�งปฏิิเสธีการั้เปิดีเผู้ยโดียใหั�  ข้อ่งโรั้งเรั้ียน A ไม่มีข้�อ่คุวัามทุี�เข้�าลักษณะอ่ย่างหันึ�งอ่ย่างใดีทุี�
     เหัตุผู้ลวั่า เนื�อ่งจัากเป็นเอ่กสารั้ข้อ่งทุางรั้าชัการั้ทุี�เป็นการั้ดีำาเนินงาน หัน่วัยงานข้อ่งรั้ัฐหัรั้ือ่เจั�าหัน�าทุี�ข้อ่งรั้ัฐอ่าจัมีคุำาสั�งมิใหั�เปิดีเผู้ยไดี�
     ข้อ่งรั้ัฐ เป็นคุวัามเหั็นหัรั้ือ่คุำาแนะนำาภายในหัน่วัยงานข้อ่งรั้ัฐ  ตามมาตรั้า 15 แหั่งพรั้ะรั้าชับัญญัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้
     ในการั้ดีำาเนินการั้เรั้ื�อ่งหันึ�งเรั้ื�อ่งใดี ตามมาตรั้า 15 (3)  พ.ศ. 2540 จัึงเปิดีเผู้ยใหั�ผู้้�อุ่ทุธีรั้ณ์ทุรั้าบไดี� ส่วันข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ทุี�
     แหั่งพรั้ะรั้าชับัญญัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้ พ.ศ. 2540 และ นาง ข้ นำาไปหัักล�างข้�อ่กล่าวัหัา โรั้งเรั้ียนแจั�งวั่า ไม่มีข้�อ่ม้ล

     เรั้ื�อ่งนี�อ่ย้่รั้ะหัวั่างดีำาเนินการั้ หัากเปิดีเผู้ยจัะทุำาใหั�การั้บังคุับใชั� ข้่าวัสารั้ดีังกล่าวั หัากผู้้�อุ่ทุธีรั้ณ์ไม่เชัื�อ่วั่าหัน่วัยงานไม่มีข้�อ่ม้ล
     กฎหัมายเสื�อ่มปรั้ะสิทุธีิภาพ หัรั้ือ่ไม่อ่าจัสำาเรั้็จัตามวััตถุปรั้ะสงคุ์  ข้่าวัสารั้ดีังกล่าวั สามารั้ถใชั�สิทุธีิรั้�อ่งเรั้ียนต่อ่คุณะกรั้รั้มการั้ข้�อ่ม้ล
     ตามมาตรั้า 15 (2) แหั่งพรั้ะรั้าชับัญญัติเดีียวักัน นาย ก  ข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้ ตามมาตรั้า 33 ปรั้ะกอ่บมาตรั้า 13 แหั่ง
     จัึงอุ่ทุธีรั้ณ์ต่อ่คุณะกรั้รั้มการั้วัินิจัฉัยการั้เปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ พรั้ะรั้าชับัญญัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้ พ.ศ. 2540 เพื�อ่ใหั�
       คุณะกรั้รั้มการั้วัินิจัฉัยการั้เปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้สาข้า ตรั้วัจัสอ่บคุวัามมีอ่ย้่ข้อ่งข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ไดี�
     สังคุม การั้บรั้ิหัารั้รั้าชัการั้แผู้่นดีินและการั้บังคุับใชั�กฎหัมาย  มีข้�อ่สงสัยการั้ปฏิิบัติตามพรั้ะรั้าชับัญญัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้
     วัินิจัฉัยสรัุ้ปวั่า เอ่กสารั้หัลักฐานการั้จััดีซื�อ่อ่าหัารั้สดี อ่าหัารั้แหั�ง  ข้อ่งรั้าชัการั้ พ.ศ. 2540 หัารั้ือ่ไปทุี� สำานักงานคุณะกรั้รั้มการั้
     บัญชัีรั้ายรั้ับรั้ายจั่าย ตามโคุรั้งการั้อ่าหัารั้กลางวัันข้อ่งโรั้งเรั้ียน  ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้ สำานักงานปลัดีสำานักนายกรั้ัฐมนตรั้ี
     เป็นข้�อ่ม้ลการั้ปฏิิบัติรั้าชัการั้ปกติข้อ่งโรั้งเรั้ียน A ในการั้ดีำาเนินการั้  โทุรั้ 0 2283 4677 / 04 2250 0589 (www.oic.go.th)
     จััดีซื�อ่จััดีจั�าง ตามพรั้ะรั้าชับัญญัติการั้จััดีซื�อ่จััดีจั�างและ (wattanapong.kaopm.go.th)
     การั้บรั้ิหัารั้พัสดีุภาคุรั้ัฐ พ.ศ. 2560 ซึ�งไดี�ดีำาเนินการั้เสรั้็จัสิ�นแล�วั  คุำาวัินิจัฉัยคุณะกรั้รั้มการั้วัินิจัฉัยการั้เปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้
     และเป็นข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ทุี�ต�อ่งจััดีใหั�ปรั้ะชัาชันเข้�าตรั้วัจัดี้ไดี�  สาข้าสังคุม การั้บรั้ิหัารั้รั้าชัการั้แผู้่นดีินและการั้บังคุับใชั�กฎหัมาย

     ตามมาตรั้า 9 (8) แหั่งพรั้ะรั้าชับัญญัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้  (ทุี� สคุ. 204/2565)

                    “ข้้อมูลัโปร่งใส ราชการไทัยไร้ทัุจริติ”                                                 วรรธนพงศ์์ คำำ�ดีี
                                ผู้้�อำำ�นวยก�รส่่วนส่่งเส่ริมและเผู้ยแพร่ส่ิทธิรับร้�ข้�อำม้ลข้่�วส่�ร
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15