Page 14 - excise JULY e-book
P. 14

14                                           EXCISE Newsletter //
               การประชุมผู้ผลัิติแลัะผู้นิำาเข้้ายาสูบชนิิดบุห็รี�ซึ่ิกาแรติ ติามโครงการระบบติรว่จสอบติิดติาม
                       แลัะแกะรอย (Track & Trace) แสติมป์สรรพสามิติประเภทัแสติมป์ยาสูบฯ

                    นายณัฐกรั้ อุ่เทุนสุต ทุี�ปรั้ึกษาดี�านพัฒนารั้ะบบคุวับคุุมทุางสรั้รั้พสามิต เป็นปรั้ะธีาน
                  เปิดีการั้ปรั้ะชัุมผู้้�ผู้ลิตและผู้้�นำาเข้�ายาส้บชันิดีบุหัรั้ี�ซิกาแรั้ต และบรั้รั้ยายถึงคุวัามเป็นมาและวััตถุปรั้ะสงคุ์

                  การั้จััดีทุำาโคุรั้งการั้รั้ะบบตรั้วัจัสอ่บติดีตามและแกะรั้อ่ย (Track & Trace) แสตมป์สรั้รั้พสามิต
                  ปรั้ะเภทุแสตมป์ยาส้บสำาหัรั้ับยาส้บชันิดีบุหัรั้ี�ซิกาแรั้ตทุี�ผู้ลิตในรั้าชัอ่าณาจัักรั้และทุี�นำาเข้�ามา
                  ในรั้าชัอ่าณาจัักรั้ ในการั้นี� นายอ่ัคุรัุ้ตม์ สนธียานนทุ์ รั้อ่งอ่ธีิบดีี รั้ักษาการั้ในตำาแหัน่งทุี�ปรั้ึกษา
                             ดี�านการั้พัฒนาและบรั้ิหัารั้การั้จััดีเก็บภาษี รั้่วัมเป็นผู้้�บรั้รั้ยายถึงภาพรั้วัม
                             การั้จััดีทุำาโคุรั้งการั้ดีังกล่าวั โดียมีคุณะผู้้�บรั้ิหัารั้กรั้มสรั้รั้พสามิต
                             ข้�ารั้าชัการั้ และเจั�าหัน�าทุี�กรั้มสรั้รั้พสามิต ผู้้�ผู้ลิตและผู้้�นำาเข้�ายาส้บ
                             ชันิดีบุหัรั้ี�ซิกาแรั้ตเข้�ารั้่วัมปรั้ะชัุมดีังกล่าวั ณ โรั้งแรั้มพ้ลแมน
                             คุิง พาวัเวัอ่รั้์ กรัุ้งเทุพมหัานคุรั้ เมื�อ่วัันทุี� 17 มิถุนายน 2565     ผู้้�บริหารกรมสรรพสามิตให�สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่�อรับฟัังความคิดิ์เห็นำเก่�ยวกับการให�บริการข้องส่วนำราชการฯ

       นางสิรั้ิพรั้ ธีนนันทุนสกุล รั้อ่งอ่ธีิบดีีกรั้มสรั้รั้พสามิต ใหั�สัมภาษณ์เชัิงลึก ผู้่านสื�อ่อ่ิเล็กทุรั้อ่นิกส์โปรั้แกรั้ม ZOOM เพื�อ่รั้ับฟื้ัง
     คุวัามคุิดีเหั็นเกี�ยวักับการั้ใหั�บรั้ิการั้ข้อ่งส่วันรั้าชัการั้กรั้ณีการั้ใชั�อ่ำานาจัหัน�าทุี�หัรั้ือ่การั้ใชั�ดีุลยพินิจัข้อ่งเจั�าหัน�าทุี�รั้ัฐเรั้ียกรั้ับผู้ลปรั้ะโยชัน์
     หัรั้ือ่รั้ับสินบน โดียสำานักงาน ก.พ.รั้. ตามโคุรั้งการั้เพิ�มข้ีดีสมรั้รั้ถนะในการั้ปฏิิบัติงานและลดีการั้ใชั�ดีุลยพินิจัใน
     กรั้ะบวันงานใหั�บรั้ิการั้ข้อ่งเจั�าหัน�าทุี�รั้ัฐ ซึ�งมีวััตถุปรั้ะสงคุ์เพื�อ่เสรั้ิมสรั้�างคุวัามซื�อ่สัตย์สุจัรั้ิตในรั้ะบบรั้าชัการั้ ปรั้ับปรัุ้ง
     กรั้ะบวันการั้ทุำางานข้อ่งภาคุรั้ัฐใหั�โปรั้่งใส ลดีการั้ใชั�ดีุลยพินิจัข้อ่ง
     เจั�าหัน�าทุี� และมอ่บใหั�สถาบันส่งเสรั้ิมการั้บรั้ิหัารั้กิจัการั้บ�านเมือ่ง
     ทุี�ดีี เป็นผู้้�ดีำาเนินการั้โคุรั้งการั้ฯ โดียมี นางสาวันิตยา โสรั้ีกุล
     ผู้้�อ่ำานวัยการั้สำานักบรั้ิหัารั้ทุรั้ัพยากรั้บุคุคุล เข้�ารั้่วัมการั้ใหั�
     สัมภาษณ์ดีังกล่าวั ณ หั�อ่งปรั้ะชัุมรั้าชัวััตรั้ กรั้มสรั้รั้พสามิต
     เมื�อ่วัันทุี� 20 มิถุนายน 2565     อธิิบดีกรมสรรพสามิติติรว่จเยี�ยมข้้าราชการแลัะเจ้าห็นิ้าทัี�
     ศูนิย์เทัคโนิโลัยีสารสนิเทัศแลัะสำานิักติรว่จสอบ ป้องกันิแลัะปราบปราม

       ดีรั้.เอ่กนิติ นิติทุัณฑ์์ปรั้ะภาศ อ่ธีิบดีีกรั้มสรั้รั้พสามิต ตรั้วัจัเยี�ยมและ
     มอ่บนโยบายการั้ปฏิิบัติงานใหั�แก่ข้�ารั้าชัการั้และเจั�าหัน�าทุี�ศ้นย์เทุคุโนโลยีสารั้สนเทุศ
     และสำานักตรั้วัจัสอ่บ ป้อ่งกันและปรั้าบปรั้าม โดียมี นายจัรั้ัสพงษ์ สมานบุตรั้ ผู้้�อ่ำานวัยการั้

     ศ้นย์เทุคุโนโลยีสารั้สนเทุศ และวั่าทุี�รั้�อ่ยตรั้ียงยุทุธี ภ้มิปรั้ะเทุศ ผู้้�อ่ำานวัยการั้
                         สำานักตรั้วัจัสอ่บ ป้อ่งกันและ
                         ปรั้าบปรั้าม ใหั�การั้ต�อ่นรั้ับและสรัุ้ปภาพรั้วัมการั้ทุำางานข้อ่งหัน่วัยงาน ในการั้นี�
                         คุณะผู้้�บรั้ิหัารั้รั้ะดีับส้งกรั้มสรั้รั้พสามิตเข้�ารั้่วัมการั้ตรั้วัจัเยี�ยมดีังกล่าวัดี�วัย
                         ณ อ่าคุารั้ศ้นย์เทุคุโนโลยีสารั้สนเทุศ และอ่าคุารั้สำานักตรั้วัจัสอ่บ ป้อ่งกันและ
                         ปรั้าบปรั้าม กรั้มสรั้รั้พสามิต เมื�อ่วัันทุี� 20 มิถุนายน 2565
   9   10   11   12   13   14   15   16