Page 15 - excise JULY e-book
P. 15

EXCISE Newsletter //                                        15

      ผู้้�บริหารกรมสรรพสามิตร่วมพิธิีบำาเพ็ญกุศัลสวดิ์พระอภิธิรรมศัพเจั�าประคุณสมเดิ์็จัพระวันำรัต

        นายอ่ัคุรัุ้ตม์ สนธียานนทุ์ รั้อ่งอ่ธีิบดีี รั้ักษาการั้ในตำาแหัน่งทุี�ปรั้ึกษาดี�านการั้พัฒนาและบรั้ิหัารั้การั้จััดีเก็บภาษี เข้�ารั้่วัมพิธีี
      บำาเพ็ญกุศลสวัดีพรั้ะอ่ภิธีรั้รั้มศพเจั�าปรั้ะคุุณสมเดี็จัพรั้ะวัันรั้ัต อ่ดีีตเจั�าอ่าวัาสวััดีบวัรั้นิเวัศวัิหัารั้ โดียมีนายอ่าคุม เติมพิทุยาไพสิฐ
      รั้ัฐมนตรั้ีวั่าการั้กรั้ะทุรั้วังการั้คุลัง เป็นปรั้ะธีานในพิธีี พรั้�อ่มนี� นางฉันทุนา สมกุล เลข้านุการั้กรั้ม เข้�ารั้่วัมพิธีีฯ ดีังกล่าวัดี�วัย
      ณ วััดีบวัรั้นิเวัศวัิหัารั้ เข้ตพรั้ะนคุรั้ กรัุ้งเทุพฯ เมื�อ่วัันทุี� 24 มิถุนายน 2565      การประชุมคณะกรรมการข้้อมูลัข้่าว่สารข้องราชการ กรมสรรพสามิติ ครั�งทัี� 2/2565
        นางจัิติธีาดีา ธีนะโสภณ รั้อ่งอ่ธีิบดีีกรั้มสรั้รั้พสามิต
      เป็นปรั้ะธีานในการั้ปรั้ะชัุมคุณะกรั้รั้มการั้ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้
      ข้อ่งรั้าชัการั้ กรั้มสรั้รั้พสามิต คุรั้ั�งทุี� 2/2565 โดียมี
      ผู้้�บรั้ิหัารั้ ข้�ารั้าชัการั้และเจั�าหัน�าทุี�กรั้มสรั้รั้พสามิต

      เข้�ารั้่วัมปรั้ะชัุมดีังกล่าวั ณ หั�อ่งปรั้ะชัุมรั้าชัวััตรั้ ชัั�น 5
      กรั้มสรั้รั้พสามิต เมื�อ่วัันทุี� 28 มิถุนายน 2565


                                             ผู้้�บริหารกรมสรรพสามิต
                              ร่วมงานำวันำคล�ายวันำสถาปนำากรมศัุลกากร ครบรอบ 148 ปี

                               นายอ่ัคุรัุ้ตม์ สนธียานนทุ์ รั้อ่งอ่ธีิบดีี รั้ักษาการั้ในตำาแหัน่ง
                             ทุี�ปรั้ึกษาดี�านการั้พัฒนาและบรั้ิหัารั้การั้จััดีเก็บภาษี เข้�ารั้่วัมงาน

                             วัันคุล�ายวัันสถาปนากรั้มศุลกากรั้ คุรั้บรั้อ่บ 148 ปี โดียกรั้มสรั้รั้พสามิต
                             ไดี�รั้่วัมบรั้ิจัาคุเงินเพื�อ่สนับสนุนการั้พัฒนาดี�านการั้แพทุย์
                             แก่คุณะแพทุยศาสตรั้์ โรั้งพยาบาลรั้ามาธีิบดีี โดียมีนายกิตติ สุทุธีิสัมพันธี์
                             ทุี�ปรั้ึกษาดี�านการั้พัฒนาและบรั้ิหัารั้การั้จััดีเก็บภาษี กรั้มศุลกากรั้
                             เป็นผู้้�รั้ับมอ่บ ซึ�งมีข้�ารั้าชัการั้และเจั�าหัน�าทุี�กรั้มสรั้รั้พสามิตเข้�ารั้่วัมงาน
                             ดีังกล่าวัดี�วัย ณ อ่าคุารั้ 120 ปี กรั้มศุลกากรั้ เมื�อ่วัันทุี� 4 กรั้กฎาคุม 2565
   10   11   12   13   14   15   16