Page 13 - excise JULY e-book
P. 13

EXCISE Newsletter //                                        13
                  รายช่�อผู้ปฏิิบัติิงานิดีเด่นิ


                   สำานิักติรว่จสอบ ป้องกันิแลัะปราบปราม

               ประจำาเด่อนิมิถุ้นิายนิ 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       ณ นิอกเข้ติสนิามบินิสุว่รรณภูมิ

      ลัำาดับ    ช่�อ - สกุลั / ติำาแห็นิ่ง จำานิว่นิคดี เงินิค่าปรับ (บาทั)   ห็มายเห็ติุ
       1       นำายอยุที่ธิ์ จัันำที่ะโร  3       6,004,295.80 สินำค�าสุรา 1 คดิ์่
           เจั�าพนำักงานำสรรพสามิตชำานำาญงานำ              สินำค�ายาส้บ 1 คดิ์่
                                          สินำค�าเคร่�องดิ์่�ม 1 คดิ์่
       2      นำายเนำตพิชิต ตาปราบ     2       3,751,358.84 สินำค�าสุรา 1 คดิ์่
           เจั�าพนำักงานำสรรพสามิตชำานำาญงานำ              สินำค�ารถยนำต์ 1 คดิ์่

       3      นำายสุภัที่ร์ชัย ราชกิจัจัา  5       1,363,000.00 สินำค�ายาส้บ 1 คดิ์่
            นำักวิชาการสรรพสามิตชำานำาญการ               สินำค�ารถจัักรยานำยนำต์ 4 คดิ์่
       ศูนิย์ข้้อมูลัข้่าว่สารข้องราชการ กรมสรรพสามิติ


        พรั้ะรั้าชับัญญัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหัมายทุี� 6. สัญญาสัมปทุาน สัญญาทุี�มีลักษณะผู้้กข้าดีตัดีตอ่น หัรั้ือ่สัญญา
      รั้อ่งรั้ับ “สิทุธีิไดี�รั้้�” ข้อ่งปรั้ะชัาชัน โดียกำาหันดีสิทุธีิในการั้รั้ับรั้้�ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่ง รั้่วัมทุุนกับเอ่กชันในการั้จััดีทุำาบรั้ิการั้สาธีารั้ณสุข้
      รั้าชัการั้ และกำาหันดีหัน�าทุี�ข้อ่งหัน่วัยงานข้อ่งรั้ัฐและเจั�าหัน�าทุี�ข้อ่งรั้ัฐใหั�ต�อ่ง 7. มติคุณะรั้ัฐมนตรั้ี หัรั้ือ่มติคุณะกรั้รั้มการั้ทุี�แต่งตั�งโดียกฎหัมาย/
      ปฏิิบัติตามกฎหัมาย เพื�อ่รั้อ่งรั้ับและคุุ�มคุรั้อ่งสิทุธีิข้อ่งปรั้ะชัาชันไปพรั้�อ่มกัน โดียมติคุณะรั้ัฐมนตรั้ี
                                  8. ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้อ่ื�นตามทุี�คุณะกรั้รั้มการั้ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้
        พระราชบัญญัติข้�อม้ลข้่าวสารฯ ไดิ์�กำาหนำดิ์สิที่ธิิสำาคัญ ๆ  กำาหันดี
      แก่ประชาชนำ ดิ์ังนำ่�
        สิที่ธิิไดิ์�ร้� (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ข้�อม้ลข้่าวสารฯ) สิที่ธิิร�องเรียนำ (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. ข้�อม้ลข้่าวสารฯ)
        หัน่วัยงานข้อ่งรั้ัฐต�อ่งส่งข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้อ่ย่างน�อ่ย  บุคุคุลใดีเหั็นวั่าหัน่วัยงานรั้ัฐไม่จััดีพิมพ์ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ตามมาตรั้า 7
      ดีังต่อ่ไปนี�ลงพิมพ์ในรั้าชักิจัจัานุเบกษา     หัรั้ือ่ไม่จััดีข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ใหั�ปรั้ะชัาชันเข้�าตรั้วัจัดี้ตามมาตรั้า 9 หัรั้ือ่ไม่จััดีหัา
        1. โคุรั้งสรั้�างและการั้จััดีอ่งคุ์กรั้ทุี�ดีำาเนินงาน  ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ใหั�ตามมาตรั้า 11 หัรั้ือ่ฝ่่าฝ่้นไม่ปฏิิบัติตาม พ.รั้.บ. นี� ผู้้�นั�นมีสิทุธีิ
        2. อ่ำานาจัหัน�าทุี�ทุี�สำาคุัญและวัิธีีดีำาเนินงาน รั้�อ่งเรั้ียนต่อ่คุณะกรั้รั้มการั้ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้ไดี� เวั�นแต่เป็นเรั้ื�อ่งทุี�มี
        3. สถานทุี�เพื�อ่ข้อ่รั้ับข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้หัรั้ือ่คุำาแนะนำาในการั้ติดีต่อ่กับ คุำาสั�งมิใหั�เปิดีเผู้ยตามมาตรั้า 15 หัรั้ือ่คุำาสั�งไม่รั้ับฟื้ังคุำาคุัดีคุ�านตามมาตรั้า
         หัน่วัยงานข้อ่งรั้ัฐ             17 หัรั้ือ่ลบข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ส่วันบุคุคุลตามมาตรั้า 25 การั้รั้�อ่งเรั้ียนต่อ่
        4. กฎ มติคุณะรั้ัฐมนตรั้ี ข้�อ่บังคุับ คุำาสั�ง หันังสือ่เวัียน รั้ะเบียบ คุณะกรั้รั้มการั้ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้ คุณะกรั้รั้มการั้ต�อ่งพิจัารั้ณาใหั�
         แบบแผู้น นโยบาย ทุี�มีผู้ลเป็นการั้ทุั�วัไปต่อ่เอ่กชันทุี�เกี�ยวัข้�อ่ง แล�วัเสรั้็จัภายใน 30 วััน นับแต่วัันทุี�ไดี�รั้ับรั้�อ่งเรั้ียน เวั�นแต่มีเหัตุจัำาเป็น
        5. ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้อ่ื�นทุี�คุณะกรั้รั้มการั้ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้ (กข้รั้.) ก็ใหั�ข้ยายเวัลาไดี� แต่ต�อ่งแสดีงเหัตุผู้ล และรั้วัมเวัลาทุั�งหัมดีแล�วัต�อ่ง
         กำาหันดี                   ไม่เกิน 60 วััน

        สิที่ธิิตรวจัดิ์้ (ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้�อม้ลข้่าวสารฯ) ทุั�งนี�เพื�อ่ใหั�เป็นไปตามพรั้ะรั้าชับัญญัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้
        หัน่วัยงานข้อ่งรั้ัฐต�อ่งจััดีใหั�มีข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้อ่ย่างน�อ่ย  พ.ศ. 2540 มาตรั้า 9 ซึ�งกำาหันดีใหั�หัน่วัยงานข้อ่งรั้ัฐต�อ่งจััดีใหั�มีข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้
      ดีังต่อ่ไปนี�ไวั�ใหั�ปรั้ะชัาชันเข้�าตรั้วัจัดี้ไดี� ข้อ่งรั้าชัการั้ไวั�ใหั�ปรั้ะชัาชันเข้�าตรั้วัจัดี้ไดี� กรั้มสรั้รั้พสามิตจัึงไดี�ดีำาเนินการั้
        1. ผู้ลการั้พิจัารั้ณาหัรั้ือ่คุำาวัินิจัฉัยทุี�มีผู้ลโดียตรั้งต่อ่เอ่กชัน จััดีตั�งศ้นย์ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งรั้าชัการั้กรั้มสรั้รั้พสามิตข้ึ�นภายในหั�อ่งสมุดี
        2. นโยบายหัรั้ือ่การั้ตีคุวัามทุี�ไม่เข้�าข้่ายต�อ่งลงพิมพ์ในรั้าชักิจัจัานุเบกษา กรั้มสรั้รั้พสามิต ทุ่านสามารั้ถคุ�นหัาข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งกรั้มสรั้รั้พสามิตหัรั้ือ่
        3. แผู้นงาน โคุรั้งการั้ และงบปรั้ะมาณรั้ายจั่ายปรั้ะจัำาปีข้อ่งปีทุี�กำาลัง แสดีงคุวัามคุิดีเหั็นเกี�ยวักับการั้เปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสารั้ข้อ่งกรั้มสรั้รั้พสามิต
         ดีำาเนินการั้                ไดี�โดียตรั้งทุี�หั�อ่งสมุดี กรั้มสรั้รั้พสามิต อ่าคุารั้กรั้มสรั้รั้พสามิตชัั�น 1 เลข้ทุี�
        4. คุ้่มือ่หัรั้ือ่คุำาสั�งเกี�ยวักับวัิธีีปฏิิบัติงานข้อ่งเจั�าหัน�าทุี�ข้อ่งรั้ัฐ ทุี�มี 1488 ถนนนคุรั้ไชัยศรั้ี เข้ตดีุสิต กรัุ้งเทุพฯ 10300 หัรั้ือ่ โทุรั้. 0 2241 5600
         ผู้ลกรั้ะทุบต่อ่สิทุธีิหัน�าทุี�เอ่กชัน   ต่อ่ 514101 www.excise.go.th
        5. สิ�งพิมพ์ทุี�ไดี�มีการั้อ่�างอ่ิงถึงมาตรั้า 7 วัรั้รั้คุ 2
   8   9   10   11   12   13   14   15   16