Page 3 - excise JULY e-book
P. 3

EXCISE Newsletter //                                        3


      กรมสรรพสามิตมิต
      กรมสรรพสา


      จััดพิธีีลงนามถวายพระพรชััยมงคลและพิธีีถวายสัตย์ดพิธีีลงนามถวายพระพรชััยมงคลและพิธีีถวายสัตย์
      จัั
      ปฏิิญาณเพ่�อเป็นข้้าราชัการที่่�ด่และพลังข้องแผ่่นดินญาณเพ่�อเป็นข้้าราชัการที่่�ด่และพลังข้องแผ่่นดิน
      ปฏิิ

      เน่�องในโอกาสวันเฉลิมพระชันมพรรษา น่�องในโอกาสวันเฉลิมพระชันมพรรษา
      เ
      พระบาที่สมเด็จัพระเจั้าอย่่หััว ประจัำาปี 2565ที่สมเด็จัพระเจั้าอย่่หััว ประจัำาปี 2565
      พระบา

        ดร.เอกนิิติิ นิิติิทััณฑ์์ประภาศ อธิิบดีกรมสรรพสามิติ นำำาคณะผู้้�บริหารและข้�าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมลงนำาม
      ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิิญาณเพ่�อเป็นำข้�าราชการที่่�ดิ์่และพลังข้องแผู้่นำดิ์ินำ เนำ่�องในำโอกาสวันำเฉลิมพระชนำมพรรษา
      พระบาที่สมเดิ์็จัพระเจั�าอย้่หัว ประจัำาปี 2565 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เม่�อวันำที่่� 27 กรกฎาคม 2565
   1   2   3   4   5   6   7   8