Page 17 - excise AUGUST e-book
P. 17

EXCISE Newsletter //                                        17

                  รายชั้�อผู้ปฏิิบัติิงานิดีเด่นิ


                   สำานิักติรวัจิสอบ ป้องกันิแล่ะปราบปราม

              ประจิำาเด่อนิกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       ณ นิอกเขติสนิามบินิสุวัรรณภูมิ

      ล่ำาดับ    ชั้�อ - สกุล่ / ติำาแหนิ่ง จิำานิวันิคดี เงินิค่าปรับ (บาทั)   หมายเหติุ

       1      นายสราวุธิ สุภาเพ็ชิร์    6       31,768,466.75 สินค้ายาส้บ 5 คดิ์่
            นักวิชิาการสรรพสามิตปฏิิบัติการ               สินค้าแบตเตอรี� 1 คดิ์่

       2      นายพงศักร ลิออเอ่�ยม     8       7,833,729.00 สินค้าสุรา 1 คดิ์่
            นักวิชิาการสรรพสามิตชิำานาญการ               สินค้ายาส้บ 3 คดิ์่
                                          สินค้ารถจัักรยานยนต์ 3 คดิ์่
                                          สินค้านำ�าหอม 1 คดิ์่

       3      นายศัักรินที่ร์ ปานถม    7       3,571,109.50 สินค้ายาส้บ 7 คดิ์่
            นักวิชิาการสรรพสามิตชิำานาญการ

       ศูนิย์ข้อมูล่ข่าวัสารของราชัการ กรมสรรพสามิติ


        พระราชบัญ่ญ่ัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายทุี� 6. สัญ่ญ่าสัมปทุาน สัญ่ญ่าทุี�มีลักษณะผู้้กข้าดีตัดีตอ่น หรือ่สัญ่ญ่า
      รอ่งรับ “สิทุธีิไดี�ร้�” ข้อ่งประชาชน โดียกำาหนดีสิทุธีิในการรับร้�ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่ง ร่วัมทุุนกับเอ่กชนในการจำัดีทุำาบริการสาธีารณสุข้
      ราชการ และกำาหนดีหน�าทุี�ข้อ่งหน่วัยงานข้อ่งรัฐและเจำ�าหน�าทุี�ข้อ่งรัฐให�ต�อ่ง 7. มติคุณะรัฐมนตรี หรือ่มติคุณะกรรมการทุี�แต่งตั�งโดียกฎหมาย/
      ปฏิิบัติตามกฎหมาย เพื�อ่รอ่งรับและคุุ�มคุรอ่งสิทุธีิข้อ่งประชาชนไปพร�อ่มกัน โดียมติคุณะรัฐมนตรี
                                  8. ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารอ่ื�นตามทุี�คุณะกรรมการข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ
        พระราชิบัญญัติข้้อม้ลิข้่าวสารฯ ไดิ์้กำาหนดิ์สิที่ธิิสำาคัญ ๆ  กำาหนดี
      แก่ประชิาชิน ดิ์ังน่�
        สิที่ธิิไดิ์้ร้้ (ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ข้้อม้ลิข้่าวสารฯ) สิที่ธิิร้องเรียน (ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. ข้้อม้ลิข้่าวสารฯ)
        หน่วัยงานข้อ่งรัฐต�อ่งส่งข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการอ่ย่างน�อ่ย  บุคุคุลใดีเห็นวั่าหน่วัยงานรัฐไม่จำัดีพิมพ�ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารตามมาตรา 7
      ดีังต่อ่ไปนี�ลงพิมพ�ในราชกิจำจำานุเบกษา       หรือ่ไม่จำัดีข้�อ่ม้ลข้่าวัสารให�ประชาชนเข้�าตรวัจำดี้ตามมาตรา 9 หรือ่ไม่จำัดีหา
        1. โคุรงสร�างและการจำัดีอ่งคุ�กรทุี�ดีำาเนินงาน  ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารให�ตามมาตรา 11 หรือ่ฝึ่าฝึืนไม่ปฏิิบัติตาม พ.ร.บ. นี� ผู้้�นั�นมีสิทุธีิ
        2. อ่ำานาจำหน�าทุี�ทุี�สำาคุัญ่และวัิธีีดีำาเนินงาน ร�อ่งเรียนต่อ่คุณะกรรมการข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการไดี� เวั�นแต่เป็นเรื�อ่งทุี�มี
        3. สถานทุี�เพื�อ่ข้อ่รับข้�อ่ม้ลข้่าวัสารหรือ่คุำาแนะนำาในการติดีต่อ่กับ คุำาสั�งมิให�เปิดีเผู้ยตามมาตรา 15 หรือ่คุำาสั�งไม่รับฟัังคุำาคุัดีคุ�านตามมาตรา
         หน่วัยงานข้อ่งรัฐ              17 หรือ่ลบข้�อ่ม้ลข้่าวัสารส่วันบุคุคุลตามมาตรา 25 การร�อ่งเรียนต่อ่
        4. กฎ มติคุณะรัฐมนตรี ข้�อ่บังคุับ คุำาสั�ง หนังสือ่เวัียน ระเบียบ คุณะกรรมการข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ คุณะกรรมการต�อ่งพิจำารณาให�
         แบบแผู้น นโยบาย ทุี�มีผู้ลเป็นการทุั�วัไปต่อ่เอ่กชนทุี�เกี�ยวัข้�อ่ง แล�วัเสร็จำภายใน 30 วััน นับแต่วัันทุี�ไดี�รับร�อ่งเรียน เวั�นแต่มีเหตุจำำาเป็น
        5. ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารอ่ื�นทุี�คุณะกรรมการข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ (กข้ร.) ก็ให�ข้ยายเวัลาไดี� แต่ต�อ่งแสดีงเหตุผู้ล และรวัมเวัลาทุั�งหมดีแล�วัต�อ่ง
         กำาหนดี                   ไม่เกิน 60 วััน

        สิที่ธิิตรวจัดิ์้ (ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้้อม้ลิข้่าวสารฯ) ทุั�งนี�เพื�อ่ให�เป็นไปตามพระราชบัญ่ญ่ัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ
        หน่วัยงานข้อ่งรัฐต�อ่งจำัดีให�มีข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการอ่ย่างน�อ่ย  พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ซื้ึ�งกำาหนดีให�หน่วัยงานข้อ่งรัฐต�อ่งจำัดีให�มีข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร
      ดีังต่อ่ไปนี�ไวั�ให�ประชาชนเข้�าตรวัจำดี้ไดี�    ข้อ่งราชการไวั�ให�ประชาชนเข้�าตรวัจำดี้ไดี� กรมสรรพสามิตจำึงไดี�ดีำาเนินการ
        1. ผู้ลการพิจำารณาหรือ่คุำาวัินิจำฉัยทุี�มีผู้ลโดียตรงต่อ่เอ่กชน จำัดีตั�งศ้นย�ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการกรมสรรพสามิตข้ึ�นภายในห�อ่งสมุดี
        2. นโยบายหรือ่การตีคุวัามทุี�ไม่เข้�าข้่ายต�อ่งลงพิมพ�ในราชกิจำจำานุเบกษา กรมสรรพสามิต ทุ่านสามารถคุ�นหาข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งกรมสรรพสามิตหรือ่
        3. แผู้นงาน โคุรงการ และงบประมาณรายจำ่ายประจำำาปีข้อ่งปีทุี�กำาลัง แสดีงคุวัามคุิดีเห็นเกี�ยวักับการเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งกรมสรรพสามิต
         ดีำาเนินการ                 ไดี�โดียตรงทุี�ห�อ่งสมุดี กรมสรรพสามิต อ่าคุารกรมสรรพสามิตชั�น 1 เลข้ทุี�
        4. คุ้่มือ่หรือ่คุำาสั�งเกี�ยวักับวัิธีีปฏิิบัติงานข้อ่งเจำ�าหน�าทุี�ข้อ่งรัฐ ทุี�มี 1488 ถนนนคุรไชยศรี เข้ตดีุสิต กรุงเทุพฯ 10300 หรือ่ โทุร. 0 2241 5600
         ผู้ลกระทุบต่อ่สิทุธีิหน�าทุี�เอ่กชน     ต่อ่ 514101 www.excise.go.th
        5. สิ�งพิมพ�ทุี�ไดี�มีการอ่�างอ่ิงถึงมาตรา 7 วัรรคุ 2
   12   13   14   15   16   17   18   19   20