Page 14 - excise AUGUST e-book
P. 14

14                                           EXCISE Newsletter //
                                                BID

     ประกวัดราคา     อิเล่็กทัรอนิิกส์                      BID       เอกสารการจิัดซื้้�อจิัดจิ้างส่วันิใหญ่เป็นิข้อมูล่ข่าวัสารทัี�สามารถเปิดเผยได้ แล่ะมีติัวัอย่างให้ดูหล่ายเร้�อง
     แติ่ก็ติ้องมายำ�าให้ดูอีกครั�ง จิะได้นิำาไปปฏิิบัติิได้อย่างถูกติ้อง       นาย ก มีหนังสือ่ถึงหน่วัยงาน A ข้อ่ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารเกี�ยวักับ ผู้้�จำัดีการ บัญ่ชีผู้้�ถือ่หุ�นรายใหญ่่ ผู้้�มีอ่ำานาจำคุวับคุุม ทุะเบียน
     กระบวันการพิจำารณาผู้ลการประกวัดีราคุาอ่ิเล็กทุรอ่นิกส�  พาณิชย� และสำาเนาภาษีม้ลคุ่าเพิ�ม ส่วันบัญ่ชีเอ่กสารส่วันทุี� 2
     ตั�งแต่ต�นจำนประกาศผู้้�ชนะการประกวัดีราคุาเกี�ยวักับการซื้ื�อ่ คุือ่ แคุ็ตตาล็อ่กหรือ่แบบร้ปรายละเอ่ียดี คุุณลักษณะเฉพาะข้อ่ง
     เคุรื�อ่งติดีตามการทุำางานข้อ่งหัวัใจำ รวัมทุั�งผู้้�ร่วัมเสนอ่ราคุา  เคุรื�อ่งติดีตามการทุำางานข้อ่งหัวัใจำ เห็นคุวัรไม่เปิดีเผู้ย เพราะ
     แคุ็ตตาล็อ่กและเอ่กสารทุี�เกี�ยวัข้�อ่งทุี�ผู้้�ร่วัมเสนอ่ราคุาทุุกรายใช� บริษัทุทุี�ไม่ไดี�รับคุัดีเลือ่กอ่าจำนำาข้�อ่ม้ลดีังกล่าวัไปยื�นต่อ่

     ในการประกวัดีราคุาคุรั�งนี� หน่วัยงาน A ปฏิิเสธีการเปิดีเผู้ย  หน่วัยงานอ่ื�นไดี� ประกอ่บกับพิจำารณาถึงประโยชน�ทุางการคุ�า
     โดียให�เหตุผู้ลวั่า โคุรงการดีังกล่าวัอ่ย้่ระหวั่างการพิจำารณาข้อ่ง หน่วัยงานข้อ่งรัฐต�อ่งส่งเสริมคุวัามเป็นธีรรมทุางการคุ�าดี�วัย
     คุณะกรรมการพิจำารณาอุ่ทุธีรณ�และข้�อ่ร�อ่งเรียน จำึงเป็นข้�อ่ม้ล จำึงไม่คุวัรเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสารในส่วันนี�
     ข้่าวัสารตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญ่ญ่ัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร ส่วันกรณีพระราชบัญ่ญ่ัติการจำัดีซื้ื�อ่จำัดีจำ�างและการบริหาร
     ข้อ่งราชการ พ.ศ. 2540 นาย ก จำึงอุ่ทุธีรณ�ต่อ่คุณะกรรมการ พัสดีุภาคุรัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 กำาหนดีห�ามมิให�หน่วัยงาน
     วัินิจำฉัยการเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร      ข้อ่งรัฐเปิดีเผู้ยข้�อ่เสนอ่ข้อ่งผู้้�ยื�นข้�อ่เสนอ่ในส่วันทุี�เป็นสาระ
       คุณะกรรมการวัินิจำฉัยการเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสารสาข้า สำาคุัญ่และเป็นข้�อ่ม้ลทุางเทุคุนิคุข้อ่งผู้้�ยื�นข้�อ่เสนอ่ ซื้ึ�งอ่าจำก่อ่ให�
     สังคุม การบริหารราชการแผู้่นดีินและการบังคุับใช�กฎหมาย  เกิดีการไดี�เปรียบเสียเปรียบระหวั่างผู้้�ยื�นข้�อ่เสนอ่ดี�วัยกัน

     วัินิจำฉัยสรุปวั่า การจำัดีซื้ื�อ่จำัดีจำ�างไดี�เสร็จำสิ�นลงแล�วั โดียหน่วัยงาน ต่อ่ผู้้�ซื้ึ�งมิไดี�เกี�ยวัข้�อ่งกับการจำัดีซื้ื�อ่จำัดีจำ�าง หรือ่ต่อ่ผู้้�ยื�นข้�อ่เสนอ่
     ไดี�คุัดีเลือ่กบริษัทุ B เป็นผู้้�ชนะการเสนอ่ราคุา เอ่กสารการเสนอ่ รายอ่ื�นนั�น เป็นเพียงข้ั�นตอ่นในการปฏิิบัติระหวั่างดีำาเนินการ
     ราคุาข้อ่งบริษัทุ B เป็นข้�อ่ม้ลข้่าวัสารทุี�ต�อ่งยื�นประกอ่บการเสนอ่ จำัดีซื้ื�อ่จำัดีจำ�างเทุ่านั�น เมื�อ่จำัดีซื้ื�อ่จำัดีจำ�างเสร็จำสิ�นแล�วั การพิจำารณาวั่า
     ราคุา จำึงเป็นข้�อ่ม้ลข้่าวัสารทุี�เปิดีเผู้ยต่อ่บุคุคุลทุั�วัไปอ่ย้่แล�วั และ จำะเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสารไดี�หรือ่ไม่ ต�อ่งพิจำารณาตาม
     มิใช่เอ่กสารทุี�เป็นคุวัามลับหรือ่เป็นเทุคุนิคุในการเสนอ่งาน  พระราชบัญ่ญ่ัติข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ พ.ศ. 2540 มีข้�อ่
     อ่ันกระทุบต่อ่ผู้้�ชนะการเสนอ่ราคุาแต่อ่ย่างใดี ผู้้�อุ่ทุธีรณ�เป็นผู้้�มี สงสัยหารือ่ไปทุี�สำานักงานคุณะกรรมการข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่ง
     ส่วันไดี�เสียจำากการเสนอ่ราคุาจำึงคุวัรไดี�รับข้�อ่ม้ลข้่าวัสารดีังกล่าวั ราชการ สำานักงานปลัดีสำานักนายกรัฐมนตรี โทุร 0 2283 4677/
     เพื�อ่ใช�ในการตรวัจำสอ่บคุวัามถ้กต�อ่งและปกป้อ่งสิทุธีิข้อ่งตน  09 2250 0589 (www.oic.go.th)
     แต่หน่วัยงานอ่าจำปกปิดีข้�อ่ม้ลข้่าวัสารส่วันบุคุคุลทุี�ปรากฏิใน คุำาวัินิจำฉัยคุณะกรรมการวัินิจำฉัยการเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร
     เอ่กสารนั�นไดี� ส่วันข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งบริษัทุทุี�ไม่ไดี�รับการ สาข้าสังคุม การบริหารราชการแผู้่นดีินและการบังคุับใช�กฎหมาย
     คุัดีเลือ่ก ให�เปิดีเผู้ยเอ่กสารส่วันทุี� 1 คุือ่ หนังสือ่รับรอ่งการ (ทุี� สคุ 423/2565)
     จำดีทุะเบียนนิติบุคุคุล หนังสือ่บริคุณห�สนธีิ บัญ่ชีรายชื�อ่กรรมการ


                   “เปิดเผยเป็นิหล่ัก ปกปิดเป็นิข้อยกเวั้นิ”                                                 วรรธนพงศ์์ คำำ�ดีี
                                ผู้้�อำำ�นวยก�รส่่วนส่่งเส่ริมและเผู้ยแพร่ส่ิทธิรับร้�ข้�อำม้ลข้่�วส่�ร
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19