Page 11 - excise AUGUST e-book
P. 11

EXCISE Newsletter //                                        11      คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจัเยี�ยมแลิะรับฟัังผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจัเยี�ยมแลิะรับฟััง
      คณะ

      ผ
      ผลิการปีฏิิบัติราชิการสำานักงานสรรพสามิตภาคที่ี� 9 ลิการปีฏิิบัติราชิการสำานักงานสรรพสามิตภาคที่ี� 9

      พ่�นที่ี�นราธิวาส พ่�นที่ี�ยะลิา พ่�นที่ี�ปีัตตานี พ่�นที่ี�ปีัตตานี สาขามายอ �นที่ี�นราธิวาส พ่�นที่ี�ยะลิา พ่�นที่ี�ปีัตตานี พ่�นที่ี�ปีัตตานี สาขามายอ
      พ่
      แ
      แลิะพ่�นที่ี�สงขลิา สาขาหาดใหญ่่ลิะพ่�นที่ี�สงขลิา สาขาหาดใหญ่่
        ดร.เอกนิิติิ นิิติิทััณฑ์์ประภาศ อธิิบดีกรมสรรพสามิติ  สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�นราธีิวัาส สำานักงานสรรพสามิต
      พร�อ่มดี�วัยคุณะผู้้�บริหาร เดีินทุางไปตรวัจำเยี�ยมและรับฟััง  พื�นทุี�ยะลา สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�ปัตตานี และสำานักงาน
      ผู้ลการปฏิิบัติราชการข้อ่งสำานักงานสรรพสามิตภาคุทุี� 9 สำานักงาน  สรรพสามิตพื�นทุี�สงข้ลา ในเข้ตอ่ำาเภอ่จำะนะ อ่ำาเภอ่เทุพา
      สรรพสามิตพื�นทุี�นราธีิวัาส สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�ยะลา  อ่ำาเภอ่นาทุวัี อ่ำาเภอ่สะบ�าย�อ่ย อ่ำาเภอ่สะเดีา เพื�อ่เป็นข้วััญ่และ
      สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�ปัตตานี สำานักงานสรรพสามิต  กำาลังใจำในการปฏิิบัติงานในพื�นทุี�เสี�ยงภัย โดียมีผู้้�อ่ำานวัยการ
      พื�นทุี�ปัตตานี สาข้ามายอ่ และสำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�  สำานักงานสรรพสามิตภาคุทุี� 9 สรรพสามิตพื�นทุี� ข้�าราชการ และ
      สงข้ลา สาข้าหาดีใหญ่่ พร�อ่มทุั�งมอ่บสวััสดีิการเงินรางวััล  เจำ�าหน�าทุี�ในสังกัดี ให�การต�อ่นรับและเข้�าร่วัมการตรวัจำเยี�ยม
      ให�แก่เจำ�าหน�าทุี�ผู้้�ปฏิิบัติงานในพื�นทุี�เสี�ยงภัยชายแดีนใต� ไดี�แก่  ดีังกล่าวั เมื�อ่วัันทุี� 16-18 สิงหาคุม 2565
                       สำานิักงานิสรรพสามิติพ่�นิทัี�นิราธิิวัาส                        สำานิักงานิสรรพสามิติพ่�นิทัี�ยะล่า
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16