Page 15 - excise AUGUST e-book
P. 15

EXCISE Newsletter //                                        15


      โรคมืื
      โรคมืือ เท้้า ปากอ เท้้า ปาก


        โรคม่อ เทั้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) เกิดจิากการติิดเชั้�อไวัรัส มักจิะระบาดในิชั่วังฤดูฝนิ
      ซื้่�งมีอากาศร้อนิชั้�นิ แล่ะพบในิกลุ่่มเด็กเล่็กทัี�อายุติำ�ากวั่า 5 ปี พ่อแม่ทัี�มีลู่กเล่็กจิ่งติ้องดูแล่แล่ะระมัดระวัังเป็นิพิเศษ
      เพราะมักมีการระบาดในิโรงเรียนิแล่ะสถานิทัี�ทัี�เด็ก ๆ ไปรวัมติัวักันิ สำาหรับคุณพ่อคุณแม่ทัี�มีกังวัล่วั่าจิะเกิดข่�นิ
      กับบุติรหล่านิของตินิ หร้อเม่�อเกิดข่�นิแล่้วัควัรจิะทัำาอย่างไรดี วัันินิี�เราจิะมาดูถึงวัิธิีป้องกันิให้ลู่กปล่อดภัยจิาก
      โรคม่อ เทั้า ปาก กันิ
        อาการของโรคมืือ เท้้า ปาก        • ม่ไข้้ส้ง 39 องศัาเซลิเซียส อย้่ประมาณ 2 วัน
        • ครั�นเน่�อครั�นตัว ร้องงอแงตลิอดิ์เวลิา
        • ม่อาการเจั็บปาก ไม่ยอมที่านอาหาร ม่ตุ่มแดิ์งที่่�เหงือก
          ลิิ�น กระพุ้งแก้ม เพดิ์านปาก
        • จัากนั�นจัะม่ผู้่�นหรือตุ่ม (มักไม่คัน) บริเวณฝ่่าม่อ นิ�วม่อ
          แลิะเที่้า หรืออาจัพบที่่�ก้น แข้น แลิะข้าดิ์้วย
        • หากอาการเป็นไม่มากจัะทีุ่เลิาลิง แลิะหายเป็นปกติไดิ์้
          ใน 7-10 วัน
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20