Page 19 - excise AUGUST e-book
P. 19

EXCISE Newsletter //                                        19

      โครงการสัมมนาเชิิงปฏิิบัติการ “การเพิ�มประสิที่ธิิภาพการตรวจัสอบภาษ่สรรพสามิตสินค้าสุราแลิะยาเส้น”

                     นายวัิวััฒน� เข้าสกุล ทุี�ปรึกษาดี�านยุทุธีศาสตร�ภาษีสรรพสามิต เป็นประธีานเปิดีโคุรงการ

                   สัมมนาเชิงปฏิิบัติการ “การเพิ�มประสิทุธีิภาพการตรวัจำสอ่บภาษีสรรพสามิตสินคุ�าสุราและยาเส�น”
                   ซื้ึ�งจำัดีข้ึ�นโดียมีวััตถุประสงคุ�เพื�อ่เปิดีโอ่กาสให�เจำ�าหน�าทุี�ตรวัจำสอ่บภาษีทุั�วัประเทุศไดี�แลกเปลี�ยน
                   ประสบการณ�ในการปฏิิบัติงาน ระดีมคุวัามคุิดีเห็น ก่อ่ให�เกิดีอ่งคุ�คุวัามร้�ใหม่ๆ และเกิดีการพัฒนา
                   แนวัทุางและมาตรฐานในการทุำางานตรวัจำสอ่บภาษีสินคุ�าสุราและยาเส�นให�เป็นไปในทุิศทุางเดีียวักัน
                   โดียมีคุณะผู้้�บริหาร ข้�าราชการ และเจำ�าหน�าทุี�กรมสรรพสามิตเข้�าร่วัมสัมมนาดีังกล่าวั ณ โรงแรม
                   รอ่ยัลปริ�นเซื้ส หลานหลวัง กรุงเทุพมหานคุร เมื�อ่วัันทุี� 25 กรกฎาคุม 2565                 การประชัุมคณะกรรมการข้อมูล่ข่าวัสารของราชัการ กรมสรรพสามิติ ครั�งทัี� 3/2565                                      นางจำิติธีาดีา ธีนะโสภณ รอ่งอ่ธีิบดีีกรมสรรพสามิต
                                    เป็นประธีานในการประชุมคุณะกรรมการข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร
                                    ข้อ่งราชการ กรมสรรพสามิต คุรั�งทุี� 3/2565 โดียมีผู้้�บริหาร
                                    ข้�าราชการและเจำ�าหน�าทุี�กรมสรรพสามิตเข้�าร่วัมประชุม
                                    ดีังกล่าวั ณ ห�อ่งประชุม 208 อ่าคุารศ้นย�เทุคุโนโลยี
                                    สารสนเทุศ กรมสรรพสามิต เมื�อ่วัันทุี� 11 สิงหาคุม 2565
      ผู้้้บริหารกรมสรรพสามิตเปิดิ์โครงการฝ่ึกอบรมหลิักส้ตร
      “ส่งเสริมคุณธิรรม จัริยธิรรมเพ่�อเพิ�มประสิที่ธิิภาพในการปฏิิบัติงาน”
        นางสิริพร ธีนนันทุนสกุล รอ่งอ่ธีิบดีีกรมสรรพสามิต เป็นประธีานเปิดีโคุรงการฝึึกอ่บรมหลักส้ตร “ส่งเสริมคุุณธีรรม จำริยธีรรมเพื�อ่
      เพิ�มประสิทุธีิภาพในการปฏิิบัติงาน” ให�กับข้�าราชการ พนักงานราชการ ล้กจำ�างประจำำา และล้กจำ�างชั�วัคุราวัข้อ่งสำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�
      และสำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�สาข้าในสังกัดีสำานักงานสรรพสามิตภาคุทุี� 4 ณ โรงแรมเซื้็นทุาราและคุอ่นเวันชันเซื้็นเตอ่ร� จำังหวััดีอุ่ดีรธีานี

      เมื�อ่วัันทุี� 18 สิงหาคุม 2565
   14   15   16   17   18   19   20