Page 7 - excise AUGUST e-book
P. 7

EXCISE Newsletter //                                        7


                                     การบรรยาย
                                     การบรรยายพิเศษ พิเศษ

                      เ
                      เร่�อง แนวโน้มอุตสาหกรรมร่�อง แนวโน้มอุตสาหกรรม


                        ที่ี�ส่งผลิต่อการดำาเนินงานี�ส่งผลิต่อการดำาเนินงาน
                        ที่

                              ของกรมสรรพสา
                              ของกรมสรรพสามิตมิต
       ดร.เอกนิิติิ นิิติิทััณฑ์์ประภาศ อธิิบดีกรมสรรพสามิติ  ธีนาคุารไทุยพาณิชย� จำำากัดี (มหาชน) บรรยายในหัวัข้�อ่
      เป็นประธีานและกล่าวัเปิดีการบรรยายพิเศษ เรื�อ่ง แนวัโน�ม “แนวโน้มและอุุตสาหกรรมที่่�ส่งผลต่อุการดำำาเนินงานขอุง
      อุ่ตสาหกรรมทุี�ส่งผู้ลต่อ่การดีำาเนินงานข้อ่งกรมสรรพสามิต  กรมในกลุ่มอุุตสาหกรรมพลังงาน ยุานยุนต์ แอุลกอุฮอุล์
      โดียไดี�รับเกียรติจำากวัิทุยากร ดีังนี� 1. ดีร.ศรพล ตุลยะเสถียร  และเค์ร่�อุงดำ่�ม” 3. วัิทุยากรจำากบริษัทุ เคุพีเอ่็มจำี จำำากัดี (KPMG
      รอ่งผู้้�จำัดีการ หัวัหน�าสายงานวัางแผู้นกลยุทุธี�อ่งคุ�กร และหัวัหน�า Thailand) บรรยายในหัวัข้�อ่ “กลุ่มอุุตสาหกรรมยุาสูบ” โดียมี
      สายงานพัฒนาคุวัามยั�งยืนตลาดีทุุน ตลาดีหลักทุรัพย�  คุณะผู้้�บริหาร ข้�าราชการ และเจำ�าหน�าทุี�กรมสรรพสามิต เข้�ารับฟััง
      แห่งประเทุศไทุย บรรยายในหัวัข้�อ่ “แนวโน้มและที่ิศที่าง การบรรยายพิเศษดีังกล่าวั พร�อ่มทุั�งผู้่านสื�อ่อ่ิเล็กทุรอ่นิกส�
      เศรษฐกิจัไที่ยุและการปรับตัวขอุงภาค์อุุตสาหกรรม”   (Zoom Cloud Meeting) ณ หอ่ประชุมกรมสรรพสามิต เมื�อ่วัันทุี�
      2. วัิทุยากรจำากกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC)  8 สิงหาคุม 2565
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12