Page 5 - excise AUGUST e-book
P. 5

EXCISE Newsletter //                                        5
      กรมสรรพสามิติมิติ
      กรมสรรพสา      ได้รับโล่่รางวััล่ด้รับโล่่รางวััล่
      ไ

      Thailand Cybersecurity
      Thailand Cybersecurity


      Excellence Awards 2022 cellence Awards 2022
      Ex

      รางวััล่ดีเด่นิ สาขาบริการภาครัฐสำาคัญล่ดีเด่นิ สาขาบริการภาครัฐสำาคัญ
      รางวัั


                        ดร.เอกนิิติิ นิิติิทััณฑ์์ประภาศ อธิิบดีกรมสรรพสามิติ เข้้ารับโลิ่รางวัลิ Thailand

                      Cybersecurity Excellence Awards 2022 รางวัลิดิ์่เดิ์่น สาข้าบริการภาครัฐสำาคัญ
                      จัากสำานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั�นคงปลิอดิ์ภัยไซเบอร์แห่งชิาติ (สกมชิ.)
                      ซึ�งเป็นรางวัลิที่่�ให้หน่วยงานภาครัฐ แลิะหน่วยงานโครงสร้างพ่�นฐานสำาคัญที่าง
                      สารสนเที่ศั ร่วมตอบแบบสอบถามข้้อม้ลิการรักษาความมั�นคงปลิอดิ์ภัยไซเบอร์
                      เพ่�อเข้้าร่วมประเมิน เพ่�อรับการคัดิ์เลิ่อกโลิ่รางวัลิ แลิะประกาศัเก่ยรติคุณ โดิ์ยรัฐมนิติรี
                      วั่าการกระทัรวังดิจิิทััล่เพ่�อเศรษฐกิจิแล่ะสังคม (นิายชััยวัุฒิิ ธินิาคมานิุสรณ์)
                      เป็นประธิานมอบโลิ่รางวัลิฯ โดิ์ยม่ นางสิริพร ธินนันที่นสกุลิ รองอธิิบดิ์่กรมสรรพสามิต
                      แลิะดิ์ร.จัรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้้้อำานวยการศั้นย์เที่คโนโลิย่สารสนเที่ศั เข้้าร่วมการรับ
                      โลิ่รางวัลิดิ์ังกลิ่าว ณ โรงแรมมิราเคิลิ แกรนดิ์์ คอนเวนชิั�น กรุงเที่พมหานคร เม่�อวันที่่�
                      15 สิงหาคม 2565
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10