Page 2 - excise AUGUST e-book
P. 2

Editor’s Note บัที่บัรรณาธิการ           Content สารบััญ       สวััสดีีคุุณผู้้�อ่่านทุุกทุ่าน พบกับ Excise Newsletter ฉบับประจำำา กรมสรรพสามิต
     เดีือ่นสิงหาคุม พ.ศ. 2565               03   จััดงานเฉลิิมพระเกียรติสมเด็จัพระนางเจั้าสิริกิติ�

       เนื�อ่งในโอ่กาสมหามงคุลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา      พระบัรมราชิินีนาถ พระบัรมราชิชินนีพันปีีหลิวง
                                     เน่�องในโอกาสมหามงคลิเฉลิิมพระชินมพรรษา
     12 สิงหาคุม 2565 กรมสรรพสามิตจำัดีพิธีีลงนามถวัายพระพรและ   90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
     จำัดีงานเฉลิมพระเกียรติสมเดี็จำพระนางเจำ�าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ
     พระบรมราชชนนีพันปีหลวัง                    กรมสรรพสามิต ได้รับัโลิ่รางวัลิ Thailand
       และในเดีือ่นสิงหาคุมนี� กรมสรรพสามิตไดี�จำัดีให�มีการบรรยาย 05 Cybersecurity Excellence Awards 2022
     พิเศษ เรื�อ่ง แนวโน้มอุุตสาหกรรมที่่�ส่งผลต่อุการดำำาเนินงานขอุง รางวัลิดีเด่น สาขาบัริการภาครัฐสำาคัญ
     กรมสรรพสามิต ต่อ่ดี�วัยการฝึึกอ่บรมหลักส้ตร “การที่บที่วนและ
     จััดำที่ำาแผนยุุที่ธศาสตร์อุงค์์กรเชื่่�อุมโยุงแผนยุุที่ธศาสตร์ชื่าติ” และ การบัรรยายพิเศษ
     ในปีนี�กรมสรรพสามิตยังไดี�รับรางวััลอ่ันทุรงเกียรติ ไดี�แก่ โล่รางวััล  07 เร่�อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ี�ส่งผลิต่อ
     Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 รางวัลดำ่เดำ่น  การดำาเนินงานของกรมสรรพสามิต
     สาขาบริการภาค์รัฐสำาค์ัญ อ่ีกดี�วัย
       ต่อ่ดี�วัยบรรยากาศการตรวัจำเยี�ยม และมอ่บนโยบายแก่ข้�าราชการ การฝึึกอบัรมหลิักสูตร
     และเจำ�าหน�าทุี�ในสังกัดี ไดี�แก่ สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�นราธีิวัาส,  09 “การที่บัที่วนแลิะจััดที่ำาแผนยุที่ธศาสตร์องค์กร
     สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�ยะลา, สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�ปัตตานี  เชิ่�อมโยงแผนยุที่ธศาสตร์ชิาติ”
     สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�ปัตตานี สาข้ามายอ่, สำานักงานสรรพสามิต
     ภาคุทุี� 9, สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�สงข้ลา สาข้าหาดีใหญ่่, สำานักงาน 11 คณะผู้บัริหารกรมสรรพสามิตตรวจัเยี�ยม
     สรรพสามิตพื�นทุี�ข้อ่นเเก่น, สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�กาฬสินธีุ� และ แลิะรับัฟัังผลิการปีฏิิบััติราชิการสำานักงาน
                                     สรรพสามิตภาคที่ี� 9 พ่�นที่ี�นราธิวาส พ่�นที่ี�ยะลิา
     สำานักงานสรรพสามิตพื�นทุี�อุ่ดีรธีานี สาข้าเพ็ญ่        พ่�นที่ี�ปีัตตานี พ่�นที่ี�ปีัตตานี สาขามายอ
       อ่ีกเช่นเคุยกับคุอ่ลัมน�ประจำำาเดีือ่น เริ�มดี�วัยบทุคุวัามจำาก แลิะพ่�นที่ี�สงขลิา สาขาหาดใหญ่
     สำานักงานปลัดีสำานักนายกรัฐมนตรี เรื�อ่ง ประกวดำราค์าอุิเล็กที่รอุนิกส์
     บทุคุวัามคุรอ่บคุรัวัอ่บอุ่่น เรื�อ่ง โรค์ ม่อุ เที่้า ปาก และรายชื�อ่ ผู้บัริหารกรมสรรพสามิตตรวจัเยี�ยมแลิะมอบั
     ผู้้�ปฏิิบัติงานดีีเดี่น ประจำำาเดีือ่นกรกฎาคุม 2565 รวัมถึง “มอุงยุ้อุน 13 นโยบัายสำานักงานสรรพสามิตพ่�นที่ี�ขอนเเก่น
     เลนส์” ยังคุงมีให�ติดีตามกันไดี�ภายในเล่ม           สำานักงานสรรพสามิตพ่�นที่ี�กาฬสินธุ์ แลิะ
                                     สำานักงานสรรพสามิตพ่�นที่ี�อุดรธานี สาขาเพ็ญ

                        บรรณาธิิการ        ปีระกวดราคาอิเลิ็กที่รอนิกส์
                                 14
     Organizer คณะผู้จััดที่ำา                    โรค ม่อ เที่้า ปีาก
                                 15


     ที่่�ปรึกษากิตติมศัักดิ์ิ� :                  รายชิ่�อผู้ปีฏิิบััติงานดีเด่น
     นายอ่ัคุรุตม� สนธียานนทุ�                17 ปีระจัำาเด่อนกรกฎาคม 2565
     ที่่�ปรึกษา :
     นางฉันทุนา สมกุล
     บรรณาธิิการ :                          มองย้อนเลินส์
     นางจำารุณี ฉายวัิริยะ                  18
     กองบรรณาธิิการ :
     นางสาวัพงษ�จำิรา ทุิพย�รักษ�, นายอ่ัฐพงษ� โสภา, นายวัิศรุต ปะกิรณะ,
     นางสาวันภาพร ศุกระมงคุล, นายพิเชษฐ� พุทุธีา, นายทุรงกรดี โตตรึงทุรัพย�
     ฝ่่ายภาพ :
     นางฉัตรนภา บุนนาคุ, นายวัสันต� สุข้ใจำ, นายบุรินทุร� ศิริกุล,
     นายภ้ริพัฒน� กุลสุข้ทุวัิเลิศ
     ออกแบบจััดิ์พิมพ์ :
     บริษัทุ โนวัาอ่ินเตอ่ร�แอ่็ดี จำำากัดี
     กองบรรณาธิิการ :
     Excise Newsletter ฝึ่ายประชาสัมพันธี� กรมสรรพสามิต
     1488 ถ.นคุรไชยศรี เข้ตดีุสิต กรุงเทุพฯ 10300
     โทุรศัพทุ� 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ่ 552307
     โทุรสาร 0-2241-4778 หรือ่ public@excise.go.th
                                                    03
   1   2   3   4   5   6   7