Page 3 - excise AUGUST e-book
P. 3

EXCISE Newsletter //                                        3


                                   กรมสรรพสามิตมิต
                                   กรมสรรพสา


               จััดงานเฉลิิมพระเกียรติสมเด็จัพระนางเจั้าสิริกิติ� ดงานเฉลิิมพระเกียรติสมเด็จัพระนางเจั้าสิริกิติ�
               จัั

               พระบรมราชิินีนาถ พระบรมราชิชินนีพันปีีหลิวง นีนาถ พระบรมราชิชินนีพันปีีหลิวง
               พระบรมราชิิ

              เน่�องในโอกาสมหามงคลิเฉลิิมพระชินมพรรษา 90 พรรษา น่�องในโอกาสมหามงคลิเฉลิิมพระชินมพรรษา 90 พรรษา
              เ
                                          12 สิงหาคม 2565สิงหาคม 2565
                                          12

                                       ดร. เอกนิิติิ นิิติิทััณฑ์์ประภาศ อธิิบดี
                                     กรมสรรพสามิติ เป็นประธิานการจััดิ์งาน
                                     เฉลิิมพระเก่ยรติสมเดิ์็จัพระนางเจั้าสิริกิติ�
                                     พระบรมราชิิน่นาถ พระบรมราชิชินน่พันปีหลิวง
                                     เน่�องในโอกาสมหามงคลิเฉลิิมพระชินมพรรษา
                                     90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดิ์ยจััดิ์ให้ม่
                                     พิธิีที่ำาบุญเลิ่�ยงพระ ใส่บาตรข้้าวสาร อาหารแห้ง

                                     แดิ์่ภิกษุสงฆ์์ จัากวัดิ์อัมพวัน เข้ตดิ์ุสิต
                                     กรุงเที่พมหานคร แลิะพิธิีลิงนามถวาย
                                     พระพรชิัยมงคลิ โดิ์ยม่คณะผู้้้บริหาร ข้้าราชิการ
                                     แลิะเจั้าหน้าที่่�กรมสรรพสามิตเข้้าร่วมพิธิี
                                     ดิ์ังกลิ่าว ณ อาคารหอประชิุมกรมสรรพสามิต
                                     เม่�อวันที่่� 10 สิงหาคม 2565
   1   2   3   4   5   6   7   8