Page 9 - excise AUGUST e-book
P. 9

EXCISE Newsletter //                                        9
                            การฝึึกอบรมหลิักสูตรกอบรมหลิักสูตร
                            การฝึึ


                  “การ
                  “การที่บที่วนแลิะจััดที่ำาแผนยุที่ธศาสตร์ที่บที่วนแลิะจััดที่ำาแผนยุที่ธศาสตร์

                   อง
                   องค์กรเชิ่�อมโยงแผนยุที่ธศาสตร์ชิาติ”ค์กรเชิ่�อมโยงแผนยุที่ธศาสตร์ชิาติ”        ดร.เอกนิิติิ นิิติิทััณฑ์์ประภาศ อธิิบดีกรมสรรพสามิติ เป็นประธีานเปิดีการฝึึกอ่บรม
      หลักส้ตร “การทุบทุวันและจำัดีทุำาแผู้นยุทุธีศาสตร�อ่งคุ�กรเชื�อ่มโยงแผู้นยุทุธีศาสตร�ชาติ”
      โดียมีวััตถุประสงคุ�เพื�อ่ยกระดีับศักยภาพในการเชื�อ่มโยงยุทุธีศาสตร� มุ่งเน�นข้ีดีคุวัามสามารถ
      และเพิ�มประสิทุธีิภาพกลไกการข้ับเคุลื�อ่นการพัฒนาให�เกิดีผู้ลอ่ย่างเป็นร้ปธีรรม รวัมถึงเพื�อ่
      พัฒนาและเสริมสร�างข้ีดีคุวัามสามารถข้อ่งบุคุลากรในการคุิดีเชิงกลยุทุธี� การเชื�อ่มโยง
      การจำัดีทุำาแผู้นงาน/โคุรงการ โดียมีคุณะผู้้�บริหาร ผู้้�อ่ำานวัยการสำานัก/ศ้นย�/กลุ่ม/กอ่ง/
      เลข้านุการกรม ผู้้�อ่ำานวัยการสำานักงานสรรพสามิตภาคุทุี� 1-10 ผู้้�เชี�ยวัชาญ่ฯ จำากส่วันกลาง
      และสำานักงานสรรพสามิตภาคุทุี� 1-10 เข้�าร่วัมการฝึึกอ่บรมดีังกล่าวั ณ โรงแรมอ่มารี
      จำ.ประจำวับคุีรีข้ันธี� เมื�อ่วัันทุี� 14 สิงหาคุม 2565
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14