Page 14 - excise SEPTEMBER e-book
P. 14

14                                           EXCISE Newsletter //

                                ใบเสร็จค�าปีรับกับ                                คำาสั�งตั�งจุดิตรวจ
                                          ม่มั�ยุ ?...
       เร้�องกระทบกระทั�งระหว�างเจ้าหน้าท่�ตำารวจท่�จุดิตรวจกับปีระชาชนม่ให้เห็นอยุ่�บ�อยุครั�ง ปีระชาชนม่ขั้อสงสัยุว�า
     เส่ยุค�าปีรับท่�จุดิตรวจแลื่้วม่ใบเสร็จหร้อไม� คำาสั�งตั�งจุดิตรวจทำาไมไม�แสดิง มาดิ่ว�าเจ้าหน้าท่�ตำารวจควรทำายุังไง
     นายุ ก เปี็นปีระชาชนเดิินทางไปีท้องท่�อำาเภิอ B แต�ไปีเจอจุดิตรวจกวดิขัันวินัยุจราจรขัองสถีาน่ตำารวจภิ่ธร A แลื่ะ
     ไดิ้รับใบสั�งจราจรขั้อหาไม�ม่ใบอนุญาตขัับรถี หลื่ักจากเส่ยุค�าปีรับ


       นาย ก ข้อ่ดี้คุำาสั�งต่ั�งจำุดีต่รวัจำจำุดีสกัดี จำุดีกวัดีข้ันวัินัยจำราจำร  วัินิจำฉัยสรุปวั่า ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารทุั�ง 2 รายการ เป็นข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร
     แต่่เจำ�าห้น�าทุี�ต่ำารวัจำไม่ให้�ดี้ นาย ก จำึงมีห้นังสือ่ถึงสถานีต่ำารวัจำ เกี�ยวักับการปฏิิบัต่ิราชการต่ามปกต่ิข้อ่งสถานีต่ำารวัจำภ้ธร A และ
     ภ้ธร A ข้อ่ข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร 2 รายการ คุือ่ (1) ใบเสร็จำคุ่าปรับจำราจำร  ไม่มีข้�อ่คุวัามทุี�เข้�าลักษณะอ่ย่างห้นึ�งอ่ย่างใดีทุี�ห้น่วัยงานข้อ่งรัฐ

     ต่ั�งแต่่เดีือ่นสิงห้าคุมถึงพฤศจำิกายน 2564 (2) คุำาสั�งต่ั�งจำุดีต่รวัจำ  ห้รือ่เจำ�าห้น�าทุี�ข้อ่งรัฐอ่าจำมีคุำาสั�งมิให้�เปิดีเผู้ยไดี� ต่ามมาต่รา 15
     จำุดีสกัดี จำุดีกวัดีข้ันวัินัยจำราจำร ต่ั�งแต่่เดีือ่นสิงห้าคุมถึงพฤศจำิกายน  แห้่งพระราชบัญญัต่ิข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ พ.ศ. 2540
     2564 สถานีต่ำารวัจำภ้ธร A ปฏิิเสธการเปิดีเผู้ย โดียให้�เห้ตุ่ผู้ลวั่า  การเปิดีเผู้ยจำะแสดีงให้�เห้็นถึงคุวัามโปร่งใสต่รวัจำสอ่บไดี�
     ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารรายการทุี� (1) เป็นข้�อ่ม้ลข้่าวัสารส่วันบุคุคุลทุี� ในการปฏิิบัต่ิราชการข้อ่งสถานีต่ำารวัจำภ้ธร A จำึงเห้็นคุวัรเปิดีเผู้ย
     ระบุต่ัวัและสถานะผู้้�ต่�อ่งห้ารวัมถึงลายมือ่ชื�อ่ข้อ่งบุคุคุลอ่ื�น  ผู้้�อุ่ทุธรณ์ทุราบไดี� โดียให้�ปกปิดีข้�อ่ม้ลข้่าวัสารส่วันบุคุคุล
     การเปิดีเผู้ยจำะเป็นการรุกลำ�าสิทุธิส่วันบุคุคุลโดียไม่สมคุวัร  เช่น ชื�อ่ ลายมือ่ชื�อ่ข้อ่งผู้้�ต่�อ่งห้าทุี�ปรากฏิในใบเสร็จำคุ่าปรับ
     ต่ามมาต่รา 15 (5) แห้่งพระราชบัญญัต่ิข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ  เนื�อ่งจำากการเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลดีังกล่าวัจำะเป็นการรุกลำ�าสิทุธิ
     พ.ศ. 2540 ส่วันรายการทุี� (2) เป็นคุำาสั�งปฏิิบัต่ิห้น�าทุี�ทุี�ผู้้�บังคุับ ส่วันบุคุคุลโดียไม่สมคุวัร ต่ามมาต่รา 15 (5) แห้่งพระราชบัญญัต่ิ
     บัญชามอ่บห้มาย ห้น่วัยงานข้อ่งรัฐห้รือ่เจำ�าห้น�าทุี�ข้อ่งรัฐอ่าจำมี  ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ พ.ศ. 2540

     คุำาสั�งมิให้�เปิดีเผู้ยไดี� โดียคุำานึงถึงการปฏิิบัต่ิห้น�าทุี�ต่ามกฎห้มาย
     ข้อ่งห้น่วัยงานข้อ่งรัฐ ประกอ่บมาต่รา 15 (2) แห้่งพระราชบัญญัต่ิ มีข้�อ่สงสัยการปฏิิบัต่ิต่ามพระราชบัญญัต่ิข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร
     ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ พ.ศ. 2540 การเปิดีเผู้ยจำะทุำาให้�  ข้อ่งราชการ พ.ศ. 2540 ห้ารือ่ไปทุี�สำานักงานคุณะกรรมการ
     การบังคุับใช�กฎห้มายเสื�อ่มประสิทุธิภาพห้รือ่ไม่อ่าจำสำาเร็จำ  ข้�อ่ม้ลข้่าวัสารข้อ่งราชการ สำานักงานปลัดีสำานักนายกรัฐมนต่รี
     ต่ามวััต่ถุประสงคุ์ นาย ก จำึงอุ่ทุธรณ์ต่่อ่คุณะกรรมการวัินิจำฉัย  โทุร 0 2283 4677 / 09 2250 0589 (www.oic.go.th)
     การเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร            (wattanapong.k@opm.go.th)


       คุณะกรรมการวัินิจำฉัยการเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสารสาข้า คุำาวัินิจำฉัยคุณะกรรมการวัินิจำฉัยการเปิดีเผู้ยข้�อ่ม้ลข้่าวัสาร
     สังคุม การบริห้ารราชการแผู้่นดีินและการบังคุับใช�กฎห้มาย  สาข้าสังคุม การบริห้ารราชการแผู้่นดีินและการบังคุับใช�กฎห้มาย


                    “ขั้อม่ลื่โปีร�งใส ราชการไทยุไร้ทุจริต”                                                 วรรธนพงศ์์ คำำ�ดีี
                                ผู้้�อำำ�นวยก�รส่่วนส่่งเส่ริมและเผู้ยแพร่ส่ิทธิรับร้�ข้�อำม้ลข้่�วส่�ร
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19