Page 9 - excise SEPTEMBER e-book
P. 9

EXCISE Newsletter //                                        9

                                  รางวัลื่คุณภิาพวัลื่คุณภิาพ
                                  ราง
                                  การบริหารจัดิการภิาครัฐ 4.0ริหารจัดิการภิาครัฐ 4.0
                                  การบ
                                  ระ
                                  ระดิับก้าวหน้า (Advance)ดิับก้าวหน้า (Advance)
                                  เ เปี็นรางวัลื่ท่�มอบให้กับองค์การคุณภิาพ ปี็นรางวัลื่ท่�มอบให้กับองค์การคุณภิาพ
                                  ม่
                                  ม่ขัีดิสมรรถีนะส่ง ทันสมัยุ เท่ยุบเท�ามาตรฐานสากลื่ขัีดิสมรรถีนะส่ง ทันสมัยุ เท่ยุบเท�ามาตรฐานสากลื่

                                  รางวัลื่การบริหารราชการแบบม่ส�วนร�วมวัลื่การบริหารราชการแบบม่ส�วนร�วม
                                  ราง
                                  ระ
                                  ระดิับดิ่เดิ�น ปีระเภิทเปีิดิใจใกลื่้ชิดิปีระชาชนดิับดิ่เดิ�น ปีระเภิทเปีิดิใจใกลื่้ชิดิปีระชาชน
                                  ผู้ลื่งาน “Excise เปี็นมิตร ใกลื่้ชิดิปีระชาชน”งาน “Excise เปี็นมิตร ใกลื่้ชิดิปีระชาชน”
                                  ผู้ลื่
                                  โ โดิยุ กลืุ่�มพัฒนาระบบบริหารดิยุ กลืุ่�มพัฒนาระบบบริหาร
                                  เ เปี็นรางวัลื่ท่�มอบให้กับองค์การท่�ร�วมพัฒนาปี็นรางวัลื่ท่�มอบให้กับองค์การท่�ร�วมพัฒนา
                                  ดิ้วยุภิาครัฐระบบเปีิดิ เปีิดิกว้างแลื่ะเช้�อมโยุง ้วยุภิาครัฐระบบเปีิดิ เปีิดิกว้างแลื่ะเช้�อมโยุง
                                  ดิ
                                  เ
                                  เปีิดิขั้อม่ลื่ เปีิดิให้ปีระชาชน แลื่ะภิาคส�วนอ่�น ปีิดิขั้อม่ลื่ เปีิดิให้ปีระชาชน แลื่ะภิาคส�วนอ่�น
                                  ม่ส�วนร�วมในการทำางานส�วนร�วมในการทำางาน
                                  ม่


                                  รางวัลื่บริการภิาครัฐวัลื่บริการภิาครัฐ
                                  ราง
                                  ระดิับดิ่ ปีระเภิทพัฒนาการบริการดิับดิ่ ปีระเภิทพัฒนาการบริการ
                                  ระ
                                  ผู้ลื่งาน “Ubon Excise License Form”งาน “Ubon Excise License Form”
                                  ผู้ลื่
                                  โ โดิยุ สำานักงานสรรพสามิตพ่�นท่�อุบลื่ราชธาน่ดิยุ สำานักงานสรรพสามิตพ่�นท่�อุบลื่ราชธาน่
                                  เ เปี็นรางวัลื่ท่�มอบให้กับผู้ลื่งานท่�ให้บริการปี็นรางวัลื่ท่�มอบให้กับผู้ลื่งานท่�ให้บริการ
                                  ดิ้วยุความรวดิเร็ว ทันสมัยุ สร้างความพึงพอใจ พัฒนา้วยุความรวดิเร็ว ทันสมัยุ สร้างความพึงพอใจ พัฒนา
                                  ดิ
                                  คุณภิาพการให้บริการ ให้ตอบโจทยุ์ตรงใจปีระชาชนุณภิาพการให้บริการ ให้ตอบโจทยุ์ตรงใจปีระชาชน
                                  ค
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14