Page 4 - excise SEPTEMBER e-book
P. 4

4                                           EXCISE Newsletter //


       เสาท่� 1. ESG/BCG Focus


       คุือ่ การใช�มาต่รการทุางภาษีเพื�อ่ส่งเสริมศักยภาพให้�กับสินคุ�า/บริการ ในกลุ่ม ESG/BCG เพื�อ่สนับสนุนเป้าห้มายข้อ่งประเทุศ
     ในการเป็นกลางทุางคุาร์บอ่น (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อ่ยก๊าซเรือ่นกระจำกสุทุธิเป็นศ้นย์ (Net Zero Emission) ภายใน
     ปี 2065 โดียกรมสรรพสามิต่มีแนวัทุางในการสนับสนุนการนำาเอ่ทุานอ่ลบริสุทุธิ�มาใช�ในการผู้ลิต่พลาสต่ิกชีวัภาพ (Bio Plastic)
     เชื�อ่เพลิงชีวัภาพอ่ากาศยาน (Bio Jet) ซึ�งจำะช่วัยลดีการปล่อ่ยก๊าซคุาร์บอ่นไดีอ่อ่กไซดี์ทุี�เกิดีข้ึ�นต่ั�งแต่่ในข้ั�นต่อ่นการผู้ลิต่สินคุ�า อ่ีกทุั�ง
     ยังช่วัยส่งเสริมให้�มีการใช�วััต่ถุดีิบทุางการเกษต่รในประเทุศเพิ�มข้ึ�นอ่ีกดี�วัย การปรับโคุรงสร�างภาษีแบต่เต่อ่รี�ทุี�จำะให้�คุวัามสำาคุัญกับ
     กระบวันการรีไซเคุิลเพื�อ่ลดีปัญห้ามลพิษทุี�เกิดีข้ึ�น นอ่กจำากปัญห้าดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม กรมสรรพสามิต่ยังให้�คุวัามสำาคุัญในแนวัทุางการ
     ใช�มาต่รการภาษีในการลดีผู้ลกระทุบเชิงสังคุม โดียเฉพาะในเรื�อ่งสุข้ภาพ เพื�อ่เป็นการช่วัยยกระดีับคุุณภาพชีวัิต่ให้�กับพี�น�อ่งประชาชน
     คุวัามมั�นคุงข้อ่งประเทุศดี�วัย

       เสาท่� 2. Agile way of working

       คุือ่ การทุำางานทุี�เน�นคุวัามคุล่อ่งต่ัวั พัฒนาบุคุลากรให้�มีทุักษะห้ลากห้ลายและจำำาเป็นต่่อ่การปฏิิบัต่ิงานยุคุให้ม่ อ่าทุิ Digital Skill,
     Data Skill เป็นต่�น รวัมถึงระบบการถ่ายทุอ่ดีคุวัามร้�จำากคุนรุ่นเก่าส้่คุนรุ่นให้ม่ การใช�ระบบการทุำางานแบบ Agile และการนำากระบวันการ
     Design Thinking มาช่วัยเพิ�มประสิทุธิภาพการทุำางานให้�รวัดีเร็วั คุล่อ่งต่ัวั และสร�างสรรคุ์ เพื�อ่เทุ่าทุันกับการเปลี�ยนแปลงทุี�รวัดีเร็วั


       เสาท่� 3. Standardization

       คุือ่ การปรับเปลี�ยนกระบวันงานในทุุกมิต่ิเพื�อ่เปลี�ยนผู้่านส้่อ่งคุ์กรดีิจำิทุัล (Digital Transformation) และนำาประสบการณ์ข้อ่ง
     ผู้้�เสียภาษีมาสร�างมาต่รฐานการให้�บริการ (Service Standard) รวัมทุั�ง
     การนำาระบบการกำากับดี้แลกิจำการทุี�ดีีทุี�คุำานึงถึงสังคุม สิ�งแวัดีล�อ่ม
     และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช�ในกรมสรรพสามิต่


       เสาท่� 4. End-to-End Customer-
       Centric Service

       บริการผู้้�เสียภาษีต่ั�งแต่่ต่�นจำนจำบในทุุกช่อ่งทุาง
     แบบไร�รอ่ยต่่อ่ (Omni Channel) สร�างต่�นแบบ
     ห้น่วัยงานบริการแบบไร�กระดีาษ (Paperless) มุ่งส้่
     การเป็นมิต่รกับสิ�งแวัดีล�อ่ม และการดีำาเนินการส้่
     คุวัามยั�งยืน


       “ดิ้วยุยุุทธศาสตร์แลื่ะกลื่ยุุทธ์ท่�กรมสรรพสามิตตั�งใจจะขัับเคลื่่�อนน่� จะเปี็นการวางรากฐานให้ปีระเทศม่ความสามารถี
     ในการแขั�งขััน สร้างเศรษฐกิจให้เติบโต ส�งเสริมสังคม แลื่ะสนับสนุนให้ปีระชาชนในปีระเทศ ม่คุณภิาพชีวิตท่�ดิ่ขั้�น ทั�งในดิ้าน
     สุขัภิาพแลื่ะสิ�งแวดิลื่้อม โดิยุกรมสรรพสามิตจะเน้นการเปี็นกลื่ไกสำาคัญขัองปีระเทศท่�ส�งเสริมให้สังคมน�าอยุ่� เศรษฐกิจ
     มั�นคงเขั้มแขั็งแลื่ะม่เสถี่ยุรภิาพ พร้อมทั�งช�วยุยุกระดิับขัีดิความสามารถีทางการแขั�งขัันขัองปีระเทศให้ม่มาตรฐานสากลื่
     สร้างปีระโยุชน์ส่งสุดิ แลื่ะความยุั�งยุ่นให้กับปีระชาชนแลื่ะปีระเทศชาติต�อไปี”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9