Page 7 - excise SEPTEMBER e-book
P. 7

EXCISE Newsletter //                                        7

        ไดิ์้ตามปกติ ห์ากไดิ์้ยื�นแบบ ภส.03 - 07 จัะถือวิ่า
        ไดิ์้รับสิที่ธิิ�แลั้วิ ส่วินผู้่้ประกอบอุตสาห์กรรมต้อง
        ใช้ใบกำากับการข้นส่งยาเส้น สำาห์รับกรณ่ข้อง
        การรับซึ่ื�อ ใบยาแห์้งผู้่้รับซึ่ื�อต้องออกห์นังสือ
        รับรองการรับซึ่ื�อให์้แก่ผู้่้เพาะปลั่กก็สามารถ
        ซึ่ื�อข้ายไดิ์้ตามปกติ

          ปีระเดิ็นท่� 7 ผู้่้ค้าคนกลื่างขัายุใบยุาส่บ
        ไม�ไดิ้ ทำาให้ไม�สามารถีรับซึ่้�อใบยุาส่บจาก

        ผู้่้เพาะปีลื่่กใบยุาส่บไดิ้ ผู้่้แที่นภาคประชาชนจัาก
        กรมสรรพสามิตไดิ์้ชี�แจังวิ่า ผู้่้ค้าคนกลัางเกิดิ์
        ปัญห์าในการเดิ์ินที่างมารับแสตมป์อัตราศั่นย์
        ที่่�สำานักงานสรรพสามิตพื�นที่่� เมื�อไม่ไดิ์้ติดิ์แสตมป์อัตราศั่นย์จัึงไม่กลั้ารับซึ่ื�อใบยา ที่ั�งน่� สำานักงานสรรพสามิตพื�นที่่�ไดิ์้ม่
        การประสานกับผู้่้นำาชุมชนเพื�อข้อที่ราบจัำานวินข้องแสตมป์อัตราศั่นย์ที่่�ต้องการ แลัะสำานักงานฯ จัะนัดิ์ห์มายวิันจั่ายแสตมป์
        ต่อไป โดิ์ยนำาแสตมป์ไปส่งให์้เพื�ออำานวิยควิามสะดิ์วิก

          ปีระเดิ็นท่� 8 ผู้่้เพาะปีลื่่กใบยุาส่บขัาดิความเขั้าใจในเง้�อนไขัการรับซึ่้�อใบยุาส่บ ผู้่้แที่นภาคประชาชนจัาก
        กรมสรรพสามิตไดิ์้ชี�แจังวิ่า ปัจัจัุบันไดิ์้จััดิ์เจั้าห์น้าที่่�สรรพสามิตเข้้าไปในชุมชน เพื�อให์้คำาแนะนำาแก่เกษตรกรผู้่้เพาะปลั่กอย่าง
        สมำ�าเสมอ ซึ่ึ�งห์ากม่ปัญห์าต่าง ๆ สามารถปรึกษาเจั้าห์น้าที่่�เพื�อห์าที่างช่วิยแก้ไข้ปัญห์าต่อไปไดิ์้

          ปีระเดิ็นท่� 9 ต้องการให้ภิาครัฐสนับสนุนให้ราคาใบยุาส่บส่งขั้�น ผู้่้แที่นภาคประชาชนจัากกรมสรรพสามิตไดิ์้
        ชี�แจังวิ่า เนื�องจัากการยาส่บแห์่งประเที่ศัไที่ยรับซึ่ื�อใบยาส่บลัดิ์ลัง แลัะผู้่้เพาะปลั่กใบยาส่บไดิ์้ม่การรวิมตัวิร้องเรียนไปที่่�
        รัฐบาลัเพื�อข้อเงินชดิ์เชยแลัะเย่ยวิยา แต่การเย่ยวิยาต้องม่การตรวิจัสอบข้้อม่ลัให์้ชัดิ์เจัน ซึ่ี�งกรมสรรพสามิตม่ข้้อม่ลั
        ตั�งแต่การข้ออนุญาตเพาะปลั่กไปจันถึงการซึ่ื�อข้าย จัึงไดิ์้จััดิ์ส่งข้้อม่ลัให์้แก่การยาส่บแห์่งประเที่ศัไที่ยเพื�อพิจัารณา
        จั่ายเงินชดิ์เชยต่อไป

          ปีระเดิ็นท่� 10 ราคารับซึ่้�อใบยุาส่บตำ�ามากในขัณะท่�ต้นทุนการเพาะปีลื่่กส่ง ผู้่้แที่นภาคประชาชนจัาก
        กรมสรรพสามิตไดิ์้ชี�แจังวิ่า ประเดิ์็นดิ์ังกลั่าวิเป็นกลัไกที่างเศัรษฐกิจัเก่�ยวิกับอุปสงค์ แลัะอุปที่าน ข้ึ�นอย่่กับช่วิงเวิลัาวิ่า
        ในช่วิงนั�นม่ควิามต้องการส่งห์รือไม่ ห์ากม่สินค้าจัำานวินน้อย แต่ควิามต้องการส่ง ราคาสินค้าก็จัะส่งตามไปดิ์้วิย นอกจัากน่�
        คุณภาพข้องใบยาส่บก็เป็นส่วินห์นึ�งข้องราคาซึ่ื�อข้าย ซึ่ึ�งเป็นเรื�องที่่�เก่�ยวิข้้องโดิ์ยตรงกับการยาส่บแห์่งประเที่ศัไที่ย
        เนื�องจัากเป็นผู้่้รับซึ่ื�อใบยาส่บ

          ที่ั�งน่� กรมสรรพสามิตไดิ์้พิจัารณาห์า
        แนวิที่างการยื�นข้อเบิกแสตมป์สรรพสามิต
        สำาห์รับยาเส้นที่่�ใช้สิที่ธิิเส่ยภาษ่ใน
        อัตราศั่นย์ผู้่านที่างแอปพลัิเคชัน เพื�อให์้

        เจั้าพนักงานสรรพสามิตจััดิ์เตรียม
        แสตมป์ให์้ผู้่้ประกอบอุตสาห์กรรมไดิ์้
        อย่างที่ันที่่วิงที่่ เพื�อเป็นการอำานวิย
        ควิามสะดิ์วิกให์้แก่ผู้่้ประกอบการที่่�ต้อง
        ปิดิ์แสตมป์ก่อนการข้นยาเส้นออกจัาก
        โรงอุตสาห์กรรม ข้ณะน่�อย่่ระห์วิ่างจััดิ์ที่ำา
        ระบบใบอนุญาต

        6. การประเมินผู้ลัควิามพึงพอใจัข้อง
      ผู้่้เข้้าร่วิมโครงการฯ คิดิ์เป็นร้อยลัะ 93.20
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12