Page 12 - excise SEPTEMBER e-book
P. 12

12                                           EXCISE Newsletter //
     สรรพสา
     สรรพสามิตนำาคณะส่�อมวลื่ชนศึกษาดิ่งานมิตนำาคณะส่�อมวลื่ชนศึกษาดิ่งาน

     ระบบควบคุมเพ่�อเพิ�มปีระสิทธิภิาพการจำาหน�ายุนำ�ามันดิ่เซลื่คุมเพ่�อเพิ�มปีระสิทธิภิาพการจำาหน�ายุนำ�ามันดิ่เซลื่
     ระบบควบ

     สำาหรับชาวปีระมงในเขัตต�อเน่�องขัองราชอาณาจักร ำาหรับชาวปีระมงในเขัตต�อเน่�องขัองราชอาณาจักร (นำ�ามันเขัียุว)(นำ�ามันเขัียุว)
     ส

     ในเขัตพ่�นท่�สุราษฎร์ธาน่เขัตพ่�นท่�สุราษฎร์ธาน่
     ใน
       ดิร.เอกนิติ นิติทัณฑ์์ปีระภิาศ อธิบดิ่กรมสรรพสามิต นำาคณะสื�อมวิลัชนสายเศัรษฐกิจัประจัำากระที่รวิงการคลััง ศัึกษา
     ดิ์่งานระบบควิบคุมเพื�อเพิ�มประสิที่ธิิภาพการจัำาห์น่ายนำ�ามันดิ์่เซึ่ลัสำาห์รับชาวิประมงในเข้ตต่อเนื�องข้องราชอาณาจัักร (นำ�ามันเข้ียวิ)
     คือ ระบบมาตรวิัดิ์ (Flow Meter) แลัะระบบสำาแดิ์งข้้อม่ลัตัวิตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) ในเข้ตพื�นที่่�
     เกาะสมุย จัังห์วิัดิ์สุราษฎร์ธิาน่ ซึ่ึ�งเป็นการนำาเที่คโนโลัย่ที่่�ที่ันสมัยแลัะม่ประสิที่ธิิภาพมาใช้ในการตรวิจัสอบควิบคุมกำากับดิ์่แลั
     การจัำาห์น่ายนำ�ามันเข้ียวิ ตั�งแต่ต้นที่างโรงกลัั�นนำ�ามัน ไปยังเรือบรรทีุ่กนำ�ามัน ต่อไปยังเรือแที่งเกอร์ในเข้ตต่อเนื�อง ตลัอดิ์ไปจันถึง
     เรือประมง เมื�อวิันที่่� 8 กันยายน 2565
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17