Page 8 - excise SEPTEMBER e-book
P. 8

8                                           EXCISE Newsletter //


     กรมสรรพสา
     กรมสรรพสามิตมิต     คว้า 3 รางวัลื่เลื่ิศรัฐว้า 3 รางวัลื่เลื่ิศรัฐ
     ค


     ปีระจำาปีี 2565ระจำาปีี 2565
     ปี
       จากความมุ�งมั�นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดิการองค์กรตามแนวทางระบบราชการ 4.0 แลื่ะยุกระดิับการให้
     บริการเปี็นดิิจิทัลื่ แบบ End to End Process รวมถีึงเปีิดิโอกาสให้ทุกภิาคส�วนเขั้ามาม่ส�วนร�วมในการดิำาเนินงาน เพ่�อพัฒนา
     องค์กรให้สอดิคลื่้องกับความต้องการขัองปีระชาชน ผู้่้รับบริการ แลื่ะผู้่้ม่ส�วนเก่�ยุวขั้องทั�งภิาครัฐ แลื่ะภิาคเอกชน
     ส�งผู้ลื่ให้ในปีี 2565 กรมสรรพสามิตไดิ้รับรางวัลื่เลื่ิศรัฐ จำานวน 3 รางวัลื่ ในทั�ง 3 สาขัา รายุลื่ะเอ่ยุดิดิังน่�
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13