Page 10 - excise SEPTEMBER e-book
P. 10

10                                           EXCISE Newsletter //


     คณะผู้่้บริหารกรมสรรพสามิต่้บริหารกรมสรรพสามิต
     คณะผู้     ตรวจเยุ่�ยุมเจ้าหน้าท่�ยุ่�ยุมเจ้าหน้าท่�
     ตรวจเ


     สำานักงานสรรพสามิตพ่�นท่�สุราษฎร์ธาน่ ำานักงานสรรพสามิตพ่�นท่�สุราษฎร์ธาน่
     ส

     สาขัาเกาะสมุยุขัาเกาะสมุยุ
     สา       ดิร.เอกนิติ นิติทัณฑ์์ปีระภิาศ อธิบดิ่กรมสรรพสามิต พร้อมดิ์้วิยคณะผู้่้บริห์าร เดิ์ินที่างไปตรวิจัเย่�ยมข้้าราชการแลัะ
     เจั้าห์น้าที่่�สำานักงานสรรพสามิตพื�นที่่�สุราษฎร์ธิาน่ สาข้าเกาะสมุย โดิ์ยม่ผู้่้อำานวิยการสำานักงานสรรพสามิตภาคที่่� 8 สรรพสามิต
     พื�นที่่� ข้้าราชการ แลัะเจั้าห์น้าที่่�ในสังกัดิ์ ให์้การต้อนรับแลัะเข้้าร่วิมการตรวิจัเย่�ยมดิ์ังกลั่าวิ ณ สำานักงานสรรพสามิตพื�นที่่�
     สุราษฎร์ธิาน่ สาข้าเกาะสมุย เมื�อวิันที่่� 9 กันยายน 2565
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15