Page 5 - excise SEPTEMBER e-book
P. 5

EXCISE Newsletter //                                        5

                                โครงการเปิิดโอกาส


                                     ให้้ปิระชาชนเข้้ามา                               มีส่วนร่วมในการบริห้าร

     TAX                     ราชการข้องกรมสรรพสามิต


                          ปิระจำำาปิีงบปิระมาณ พ.ศ. 2565        กรมสรรพสามิตไดิ้จัดิทำาโครงการเปีิดิโอกาสให้ปีระชาชนเขั้ามาม่ส�วนร�วมในการบริหารราชการขัอง

      กรมสรรพสามิต ปีระจำาปีีงบปีระมาณ พ.ศ. 2565 ในปีระเดิ็นเก่�ยุวกับการบริหารการจัดิเก็บภิาษ่ยุาส่บ
      ปีระเภิทยุาเส้น ซึ่้�งเปี็นโครงการภิายุใต้แผู้นยุุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ยุุทธศาสตร์ท่� 4 พัฒนาองค์กรส่�
      ระบบราชการ 4.0 โดิยุยุึดิหลื่ักธรรมาภิิบาลื่ กลื่ยุุทธ์ท่� 4.2.1 ส�งเสริมความร�วมม่อ ทั�งภิาครัฐ ภิาคเอกชน
      แลื่ะภิาคปีระชาชน โดิยุไดิ้ดิำาเนินการในขัั�นตอนต�าง ๆ จนแลื่้วเสร็จ ดิังน่�

        1. วิิเคราะห์์ภารกิจัห์ลัักห์รือยุที่ธิศัาสตร์ที่่�สำาคัญแลัะเห์มาะสมในการเปิดิ์โอกาสให์้ประชาชน เข้้ามาม่ส่วินร่วิมฯ โดิ์ยไดิ์้เลัือก
      “การบริห์ารการจััดิ์เก็บภาษ่เพื�อเป็นรายไดิ์้ข้องรัฐ” เป็นภารกิจัห์ลััก แลัะยุที่ธิศัาสตร์ที่่�นำามาใช้ในการจััดิ์ที่ำาโครงการฯ คือ พัฒนา
      องค์กรส่่ระบบราชการ 4.0 โดิ์ยยึดิ์ห์ลัักธิรรมาภิบาลัยุที่ธิศัาสตร์ สำาห์รับผู้่้ม่ส่วินไดิ์้ส่วินเส่ยข้องโครงการฯ ไดิ์้แก่ กลัุ่มผู้่้เพาะปลั่ก
      ผู้่้ค้าคนกลัาง แลัะผู้่้ประกอบอุตสาห์กรรมยาเส้น ในเข้ตพื�นที่่�นครพนมแลัะห์นองคาย

        2. กรมสรรพสามิตไดิ์้อนุมัติจััดิ์ที่ำาโครงการเปิดิ์โอกาสให์้ประชาชนเข้้ามาม่ส่วินร่วิม ในการบริห์ารราชการข้อง
      กรมสรรพสามิต ในประเดิ์็น “การบริห์ารการจััดิ์เก็บภาษ่ยาส่บประเภที่ยาเส้น”

        3. แต่งตั�งคณะที่ำางานร่วิมภาคประชาชนข้องกรมสรรพสามิต ตามคำาสั�ง
      กรมสรรพสามิต ที่่� 76/2565 ลังวิันที่่� 15 กุมภาพันธิ์ 2565

        4. จััดิ์ให์้ม่ช่องที่าง/กระบวินการวิิธิีการรับฟัังควิามคิดิ์
      เห์็นเบื�องต้นจัากกลัุ่มผู้่้ม่ส่วินไดิ์้ส่วินเส่ย (Stakeholder)
      โดิ์ยการใช้แบบสอบถามกับกลัุ่มเป้าห์มาย ไดิ์้แก่
      ผู้่้ไดิ์้รับอนุญาตเพาะปลั่กต้นยาส่บ ผู้่้ไดิ์้รับ
      ใบอนุญาตข้ายยาส่บที่่�เป็นผู้่้ค้าคนกลัาง แลัะ
      ผู้่้ประกอบอุตสาห์กรรมยาส่บประเภที่
      ยาเส้น ในเข้ตพื�นที่่�ห์นองคายแลัะนครพนม
      พร้อมที่ั�ง สรุปควิามคิดิ์เห์็นแลัะข้้อเสนอแนะ
      ที่่�ไดิ์้จัากแบบสอบถาม เพื�อเป็นข้้อม่ลัในการ
      จััดิ์ประชุมคณะที่ำางานร่วิมภาคประชาชน
      ข้องกรมสรรพสามิต
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10