Page 6 - excise SEPTEMBER e-book
P. 6

6                                           EXCISE Newsletter //


       5. จััดิ์ประชุมคณะที่ำางานร่วิมภาคประชาชนข้อง
     กรมสรรพสามิตตามโครงการฯ ในวิันที่่� 6 กรกฎาคม 2565
     ณ โรงแรมฟัอร์จัูน ริเวิอร์วิิวิ นครพนม จัังห์วิัดิ์นครพนม
     เพื�อแลักเปลั่�ยนควิามคิดิ์เห์็นแลัะรับฟัังปัญห์าจัากผู้่้แที่น
     ภาคประชาชน โดิ์ยสรุปไดิ์้ ดิ์ังน่�

          ปีระเดิ็นท่� 1 ภิาครัฐควรลื่ดิภิาษ่ยุาเส้น
       ผู้่้แที่นภาคประชาชนจัากกรมสรรพสามิต
       ไดิ์้ชี�แจังวิ่า กระที่รวิงสาธิารณสุข้ต้องส่ญเส่ย

       งบประมาณในการรักษาโรคที่่�เกิดิ์จัากการบริโภค
       ยาส่บเป็นจัำานวินมาก ดิ์ังนั�น กรมสรรพสามิตซึ่ึ�งกำากับดิ์่แลั
       การจััดิ์เก็บภาษ่ยาส่บจัึงต้องปรับข้ึ�นภาษ่ยาส่บ ซึ่ึ�งเป็นมาตรการให์้
       ประชาชนเข้้าถึงสินค้ายาส่บไดิ์้น้อยที่่�สุดิ์ ที่ั�งน่� กรมสรรพสามิตจัะพยายามชะลัอการข้ึ�นภาษ่ยาเส้น
          ปีระเดิ็นท่� 2 การจ�ายุแสตมปี์ลื่�าช้า ผู้่้แที่นภาคประชาชนจัากกรมสรรพสามิตไดิ์้ชี�แจังวิ่า การจััดิ์พิมพ์ลั่าช้าเนื�องจัาก

       รายลัะเอ่ยดิ์บนแสตมป์ยาส่บม่การเปลั่�ยนแปลัง รวิมที่ั�งปัญห์าการข้นส่ง แลัะการคาดิ์การณ์ที่่�คลัาดิ์เคลัื�อนเก่�ยวิกับปริมาณ
       การเบิกแสตมป์ ซึ่ึ�งไดิ์้ม่การสั�งพิมพ์แสตมป์ดิ์ังกลั่าวิเพิ�มเติมแลั้วิ

          ปีระเดิ็นท่� 3 กฎระเบ่ยุบม่รายุลื่ะเอ่ยุดิแลื่ะขัั�นตอนเยุอะแลื่ะเขั้าใจยุาก ผู้่้แที่นภาคประชาชนจัากกรมสรรพสามิต
       ไดิ์้ชี�แจังวิ่า เนื�องจัากม่การให์้สิที่ธิิประโยชน์เก่�ยวิกับสิที่ธิิเส่ยภาษ่ในอัตราศั่นย์ จัึงจัำาเป็นต้องม่การออกกฎระเบ่ยบแลัะ
       ห์ลัักเกณฑ์์ต่าง ๆ มารองรับแลัะควิบคุมกำากับดิ์่แลั โดิ์ยไดิ์้พยายามกำาห์นดิ์ระเบ่ยบ ห์ลัักเกณฑ์์ แลัะข้ั�นตอนการปฏิิบัติให์้
       ม่ควิามยุ่งยากน้อยที่่�สุดิ์

          ปีระเดิ็นท่� 4 ม่การเปีลื่่�ยุนแปีลื่งกฎระเบ่ยุบบ�อยุเกินไปี ผู้่้ปีระกอบการปีรับตัวไม�ทัน ผู้่้แที่นภาคประชาชนจัาก
       กรมสรรพสามิตไดิ์้ชี�แจัง การปรับเปลั่�ยนกฎระเบ่ยบในแต่ลัะครั�ง เกิดิ์จัากควิามพยายามที่่�จัะแก้ไข้ปัญห์าอุปสรรคแลัะอำานวิย
       ควิามสะดิ์วิกให์้แก่ผู้่้ประกอบการ

          ปีระเดิ็นท่� 5 การปีระชาสัมพันธ์เก่�ยุวกับขัั�นตอนการปีฏิิบัติตามกฎระเบ่ยุบต�าง ๆ ไม�ชัดิเจน ผู้่้แที่นภาคประชาชน
       จัากกรมสรรพสามิตไดิ์้ชี�แจังวิ่า เมื�อกรมสรรพสามิตม่การออกระเบ่ยบข้ั�นตอน การปฏิิบัติต่าง ๆ ต้องม่การประสานงาน
       กับห์น่วิยงานที่่�เก่�ยวิข้้องเพื�อให์้เกิดิ์ควิามเข้้าใจัที่่�ตรงกัน ห์ลัังจัากนั�น จัึงดิ์ำาเนินการประชาสัมพันธิ์ให์้แก่ผู้่้ประกอบ
       อุตสาห์กรรมไดิ์้รับที่ราบต่อไป

          ปีระเดิ็นท่� 6 เกิดิความลื่�าช้าในการขัายุวัตถีุดิิบในช�วงท่�ไม�ม่แสตมปี์อัตราศ่นยุ์ ผู้่้เพาะปีลื่่กไม�กลื่้าขัายุใบยุาส่บ
       ผู้่้แที่นภาคประชาชนจัากกรมสรรพสามิตไดิ์้ชี�แจังวิ่า ที่่�ผู้่านมาไม่ม่การใช้แสตมป์อัตราศั่นย์ ที่ำาให์้การคาดิ์การณ์ควิาม
       ต้องการข้องจัำานวินแสตมป์ไม่ถ่กต้อง ปัจัจัุบันไดิ์้สั�งพิมพ์แสตมป์ดิ์ังกลั่าวิเพิ�มแลั้วิ ที่ั�งน่� ผู้่้เพาะปลั่กสามารถซึ่ื�อข้ายใบยาส่บ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11