Page 2 - excise SEPTEMBER e-book
P. 2

Editor’s Note บัทบัรรณาธิการ            Content สารบััญ       สวััสดีีคุุณผู้้�อ่่านทุุกทุ่าน พบกับ Excise Newsletter ฉบับประจำำา กรมสรรพสามิตพร้อมเดิินหน้ายุุทธศาสตร์
     เดีือ่น กันยายน พ.ศ. 2565               03   ปีี 2566 ขัับัเคลื่่�อนเศรษฐกิจ มุ�งเน้นสิ�งแวดิลื่้อม
       ในเดีือ่นนี�กรมสรรพสามิตพร้อมเดิินหน้ายุุทธศาสตร์ปีี 2566  สังคมแลื่ะธรรมาภิิบัาลื่ (ESG) สร้างมาตรฐาน
     ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิจ มุ�งเน้นสิ�งแวดิลื่้อม สังคม แลื่ะธรรมาภิิบาลื่ (ESG)  สากลื่ เดิินหน้าปีระเทศไทยุส่�ความยุั�งยุ่น
     สร้างมาตรฐานสากลื่ เดิินหน้าปีระเทศไทยุส่�ความยุั�งยุ่น ต่่อ่ดี�วัย
     กรมสรรพสามิต่จำัดีโคุรงการเปิดีโอ่กาสให้�ประชาชนเข้�ามามีส่วันร่วัม  โครงการเปีิดิโอกาส ให้ปีระชาชนเขั้ามามีส�วนร�วม
     ในการบริห้ารราชการข้อ่งกรมสรรพสามิต่ ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  05 ในการบัริหารราชการขัองกรมสรรพสามิต
     และในปีนี�กรมสรรพสามิตยุังคว้า 3 รางวัลื่เลื่ิศรัฐ ปีระจำาปีี 2565 ไดี�แก่  ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ พ.ศ. 2565
     รางวััลคุุณภาพการบริห้ารจำัดีการภาคุรัฐ 4.0 ระดีับก�าวัห้น�า(Advance)
     เป็นรางวััลทุี�มอ่บให้�กับอ่งคุ์การคุุณภาพ มีข้ีดีสมรรถนะส้ง ทุันสมัย  กรมสรรพสามิต คว้า 3 รางวัลื่เลื่ิศรัฐ
     เทุียบเทุ่ามาต่รฐานสากล, รางวััลการบริห้ารราชการแบบมีส่วันร่วัมระดีับ 08 ปีระจำาปีี 2565
     ดีีเดี่น ประเภทุเปิดีใจำใกล�ชิดีประชาชน ผู้ลงาน “Excise เป็นมิต่ร ใกล�ชิดี
     ประชาชน” โดีย กลุ่มพัฒนาระบบบริห้าร เป็นรางวััลทุี�มอ่บให้�กับอ่งคุ์การ
     ทุี�ร่วัมพัฒนาดี�วัยภาคุรัฐระบบเปิดี เปิดีกวั�างและเชื�อ่มโยงเปิดีข้�อ่ม้ล  คณะผู้่้บัริหารกรมสรรพสามิต
     เปิดีให้�ประชาชน และภาคุส่วันอ่ื�นมีส่วันร่วัมในการทุำางาน และ รางวััล 10 ตรวจเยุี�ยุมเจ้าหน้าที� สำานักงานสรรพสามิตพ่�นที�
     บริการภาคุรัฐระดีับดีีประเภทุพัฒนาการบริการผู้ลงาน “Ubon Excise  สุราษฎร์ธานี สาขัาเกาะสมุยุ
     License Form” โดีย สำานักงานสรรพสามิต่พื�นทุี�อุ่บลราชธานี เป็นรางวััล
     ทุี�มอ่บให้�กับผู้ลงานทุี�ให้�บริการดี�วัยคุวัามรวัดีเร็วั ทุันสมัย สร�างคุวัามพึงพอ่ใจำ  สรรพสามิตนำาคณะส่�อมวลื่ชนศึกษาดิ่งาน
     พัฒนาคุุณภาพการให้�บริการ ให้�ต่อ่บโจำทุย์ต่รงใจำประชาชน อ่ีกดี�วัย 12 ระบับัควบัคุมเพ่�อเพิ�มปีระสิทธิภิาพการจำาหน�ายุ
       ต่่อ่ดี�วัยบรรยากาศการต่รวัจำเยี�ยมเจำ�าห้น�าทุี�สำานักงานสรรพสามิต่ นำ�ามันดิีเซลื่ สำาหรับัชาวปีระมงในเขัตต�อเน่�อง
     พื�นทุี�สุราษฎร์ธานี สาข้าเกาะสมุย ต่่อ่ดี�วัยการจำัดีกิจำกรรมสรรพสามิต่สร�าง ขัองราชอาณาจักร (นำ�ามันเขัียุว) ในเขัตพ่�นที�
     เคุรือ่ข้่ายสื�อ่มวัลชนสัมพันธ์ พร�อ่มทุั�งนำาคุณะสื�อ่มวัลชนศึกษาดี้งานระบบ สุราษฎร์ธานี
     คุวับคุุมเพื�อ่เพิ�มประสิทุธิภาพการจำำาห้น่ายนำ�ามันดีีเซลสำาห้รับชาวัประมง
     ในเข้ต่ต่่อ่เนื�อ่งข้อ่งราชอ่าณาจำักร (นำ�ามันเข้ียวั) ในเข้ต่พื�นทุี�สุราษฎร์ธานี ใบัเสร็จค�าปีรับักับัคำาสั�งตั�งจุดิตรวจ มีมั�ยุ
       และอ่ีกเช่นเคุยกับคุอ่ลัมน์ประจำำาเดีือ่นเริ�มดี�วัยบทุคุวัามจำาก 14
     สำานักงานปลัดีสำานักนายกรัฐมนต่รี เรื�อ่ง ใบเสร็จค�าปีรับกับคำาสั�งตั�งจุดิ ไวรัสตัวร้ายุ ปีลื่�อยุไว้อันตรายุถึึงแก�ชีวิต
     ตรวจมีมั�ยุ บทุคุวัามคุรอ่บคุรัวัอ่บอุ่่น เรื�อ่ง RSV ไวรัสตัวร้ายุ ปีลื่�อยุไว้ 15
     อันตรายุถึึงชีีวิต และอ่ีกเช่นเคุยกับรายชื�อ่ผู้้�ปฎิบัต่ิงานดีีเดี่น ประจำำาเดีือ่น
     สิงห้าคุม 2565 และ “มองยุ้อนเลื่นส์” ยังคุงมีให้�ต่ิดีต่ามไดี�ภายในเล่ม รายุช่�อผู้่้ปีฏิิบััติงานดิีเดิ�น
                                 17 ปีระจำาเดิ่อนสิงหาคม 2565
                       บรรณาธิิการ


     Organizer คณะผู้่้จัดิทำา                18   มองยุ้อนเลื่นส์     ที่่�ปรึกษากิตติมศัักดิ์ิ� :
     นายอ่ัคุรุต่ม์ สนธยานนทุ์
     ที่่�ปรึกษา :
     นางฉันทุนา สมกุล
     บรรณาธิิการ :
     นางจำารุณี ฉายวัิริยะ
     กองบรรณาธิิการ :
     นางสาวัพงษ์จำิรา ทุิพย์รักษ์, นายอ่ัฐพงษ์ โสภา, นายวัิศรุต่ ปะกิรณะ,
     นางสาวันภาพร ศุกระมงคุล, นายพิเชษฐ์ พุทุธา, นายทุรงกรดี โต่ต่รึงทุรัพย์ 03          08
     ฝ่่ายภาพ :
     นางฉัต่รนภา บุนนาคุ, นายวัสันต่์ สุข้ใจำ, นายบุรินทุร์ ศิริกุล,
     นายภ้ริพัฒน์ กุลสุข้ทุวัิเลิศ
     ออกแบบจััดิ์พิมพ์ :
     บริษัทุ โนวัาอ่ินเต่อ่ร์แอ่็ดี จำำากัดี
     กองบรรณาธิิการ :
     Excise Newsletter ฝ่่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต่
     1488 ถ.นคุรไชยศรี เข้ต่ดีุสิต่ กรุงเทุพฯ 10300
     โทุรศัพทุ์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่่อ่ 552307
     โทุรสาร 0-2241-4778 ห้รือ่ public@excise.go.th
                                                    10
   1   2   3   4   5   6   7