Page 2 - excise APRIL e-book
P. 2

Editor’s Note บทบรรณาธิการ             Content สารบัญ
       สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน พบกับ Excise Newsletter อีกครั้งใน สรรพสามิต
     เดือนเมษายน พ.ศ. 2564                 03   จับกุมไพ่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ร้อยเอ็ด

       เข้าสู่เดือนปีใหม่ไทย ในเดือนนี้ กรมสรรพสามิตจับกุม   คิดเป็นเงินค่าปรับกว่า 7 ล้านบาท
     ไพ่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ร้อยเอ็ด คิดเป็นเงินค่าปรับกว่า
     7 ล้านบาท ต่อด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการใน 05   คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการ
     เขตพื้นที่ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ตามมาด้วยสรรพสามิต    ในเขตพื้นที่ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
     รับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ ในประเด็น “โครงสร้าง
     ภาษี จ่ายเงินชดเชย และปลูกพืชทดแทน” ต่อด้วย สรรพสามิตขยาย 07 สรรพสามิตรับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่าย
     เวลาปรับลดอัตราภาษีน�้ามันส�าหรับเครื่องบินไอพ่น ออกไปจนถึง  ชาวไร่ยาสูบ ในประเด็น “โครงสร้างภาษี
     31 ธันวาคม 2564 เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินให้  จ่ายเงินชดเชย และปลูกพืชทดแทน”
     สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปโดยไม่ต้องปิดตัวหรือระงับเส้นทางการบิน
     ตามมาด้วยบทความครอบครัว เรื่อง “8 เคล็ดลับ ส�ำหรับครอบครัว   สรรพสามิตขยายเวลาปรับลด
     สอนให้เด็กรับมือกับโควิด-19” และอีกเช่นเคยกับรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน  09  อัตราภาษีน�้ามัน ส�าหรับเครื่องบินไอพ่น
     ดีเด่น ประจ�าเดือนมีนาคม 2564 และ “มองย้อนเลนส์” ก็ยังคงมี   ออกไปอีกจนถึง 31 ธันวาคม 2564
     ให้ติดตามได้ภายในเล่ม


                                 12   รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
                                     ประจ�าเดือนมีนาคม 2564
                        บรรณำธิกำร

                                 13   8 เคล็ดลับ ส�าหรับครอบครัว
                                     สอนให้เด็กรับมือกับโควิด-19
     Organizer คณะผู้จัดท�า                 14   มองย้อนเลนส์


     ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ :
     นายอัครุตม์ สนธยานนท์
     ที่ปรึกษำ :
     นายอาคม อ่วมส�าอางค์
     บรรณำธิกำร :
     นางจารุณี ฉายวิริยะ
     กองบรรณำธิกำร :
     นางสาวพงษ์จิรา ทิพย์รักษ์, นายอัฐพงษ์ โสภา, นางสาวสิริมา ศรีโรจน์,
     นายวิศรุต ปะกิรณะ, นางสาวนภาพร ศุกระมงคล, นายพิเชษฐ์ พุทธา,
     นางสาววทัญญู ดวงแก้ว, นางสาวนภัสร์นันท์ ตติย์ธานุกุล,
     นายทรงกรด โตตรึงทรัพย์
     ฝ่ำยภำพ :
     นายธนรัตน์ สุวรรณเมนะ, นางฉัตรนภา บุนนาค, นายวสันต์ สุขใจ,
     นายบุรินทร์ ศิริกุล, นายภูริพัฒน์ กุลสุขทวิเลิศ                       03
     ออกแบบจัดพิมพ์ :
     บริษัท โนวำอินเตอร์แอ็ด จ�ำกัด
     กองบรรณำธิกำร :
     Excise Newsletter ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต
     1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
     โทรศัพท์ 0-2241-5600-18, 0-2668-6560-89 ต่อ 552307
     โทรสาร 0-2241-4778 หรือ public@excise.go.th
                                          05         07
   1   2   3   4   5   6   7