Page 5 - excise APRIL e-book
P. 5

EXCISE Newsletter //                                        5


      คณะผู้บริหำรกรมสรรพสำมิตตรวจรำชกำร      ในเขตพื้นที่ส�านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
        นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต      บริกำรแก่ประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลัก
      น�ำคณะผู้บริหำรกรมสรรพสำมิต ตรวจรำชกำรในเขต     ธรรมำภิบำล รวมทั้ง กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและสร้ำง
      พื้นที่ส�ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 2 โดยได้ประชุมและมอบ ควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนที่มีต่อกรมสรรพสำมิต และ
      นโยบำยให้แก่ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 2  ในกำรนี้ ได้เดินทำงไปตรวจเยี่ยมโรงอุตสำหกรรมน�้ำมัน
      สรรพสำมิตพื้นที่ ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ ในด้ำนต่ำง ๆ และผลิตภัณฑ์น�้ำมัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล

      ดังนี้ ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรจัดเก็บภำษี  จ�ำกัด (มหำชน) อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี
      ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท�ำผิด ด้ำนกำรเงิน  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 2 สรรพสำมิต
      กำรคลัง ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนกำรเป็น     พื้นที่ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับและรับมอบ

      ข้ำรำชกำรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย นโยบำยดังกล่ำว ณ ส�ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 2
      ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นและ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2564
      ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนและกำรให้
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10