Page 8 - excise APRIL e-book
P. 8

8                                           EXCISE Newsletter //     ต้องพิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆ อย่ำงรอบคอบ เช่น นโยบำย
     ด้ำนสำธำรณสุข แนวทำงป้องกันสินค้ำผิดกฎหมำย
     ผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสำหกรรม และรำยได้ของ

     รัฐบำล ซึ่งปัจจุบันกระทรวงกำรคลังโดยกรมสรรพสำมิต
     ก�ำลังพิจำรณำโครงสร้ำงภำษียำสูบที่เหมำะสมเป็นธรรม
     และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ


        อธิบดีกรมสรรพสำมิต กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ในกรณี

     กำรปลูกพืชทดแทน กรมสรรพสำมิตจะแต่งตั้งกรรมกำร
     พิจำรณำแนวทำงกำรส่งเสริมเกษตรกรให้เพำะปลูกพืช
     ชนิดอื่นทดแทนกำรปลูกยำสูบเพิ่มเติม โดยเพิ่มผู้แทน

     เกษตรกรผู้ปลูกต้นยำสูบร่วมเป็นกรรมกำรด้วย เพื่อให้
     คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่ครบถ้วนในกำรพิจำรณำ
     หำข้อสรุปให้ได้โดยเร็วต่อไป
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13