Page 3 - excise APRIL e-book
P. 3

EXCISE Newsletter //                                        3                                      สรรพสามิต
                จับกุมไพ่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ร้อยเอ็ด


                   คิดเป็นเงินค่าปรับกว่า 7 ล้านบาท        กรมสรรพสำมิตด�ำเนินมำตรกำรเชิงรุกในกำรป้องกันและปรำบปรำมสินค้ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต

      บุกทลำยสถำนที่เก็บไพ่ผิดกฎหมำยในเขตอ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจค้นพบไพ่ที่ยังมิได้เสียภำษี
      จ�ำนวน 1,758,068 ใบ (33,809 ส�ำรับ) มูลค่ำของกลำงประมำณ 1,656,641 บำท มูลค่ำภำษีที่รัฐเสียหำย

      ประมำณ 527,420.40 บำท และสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำได้ 1 คน คิดเป็นค่ำปรับประมำณ 7,911,306 บำท
         นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต
      เปิดเผยว่ำได้มอบหมำยให้ นำยวิวัฒน์ เขำสกุล

      รองอธิบดีกรมสรรพสำมิต ว่ำที่ ร.ต.ยงยุทธ
      ภูมิประเทศ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและ
      ปรำบปรำม สั่งกำรไปยัง นำยวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณำ
      ผู้อ�ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 บูรณำกำร

      กำรท�ำงำน ร่วมกับ นำยประดิษฐ์ ชำญชลยุทธ
      ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 3 นำงสำว
      จงกลนี บัวทอง สรรพสำมิตพื้นที่ร้อยเอ็ด หลังจำกได้
   1   2   3   4   5   6   7   8