Page 7 - excise APRIL e-book
P. 7

EXCISE Newsletter //                                        7
      สรรพสามิตรับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ           ในประเด็น “โครงสร้างภาษี จ่ายเงิน
              ชดเชย และปลูกพืชทดแทน”         นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต       ประเทศไทย ส�ำหรับฤดูกำลผลิต 2562/2563 และขอให้
      เปิดเผยว่ำ ภำคีเครือข่ำยชำวไร่ยำสูบแห่งประเทศไทย   โครงสร้ำงภำษีบุหรี่ใหม่ มีผลกระทบต่อชำวไร่น้อยที่สุด
      ซึ่งเป็นตัวแทนชำวไร่ยำสูบ จำก 15 จังหวัดที่ได้รับ และมีระยะเวลำเพียงพอในกำรปรับตัว นั้น
      ผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิต

               ยำสูบตำมพระรำชบัญญัติภำษี        อธิบดีกรมสรรพสำมิต กล่ำวว่ำ กำรเร่งรัด
               สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ขอเข้ำพบ   ขอให้กำรจ่ำยเงินชดเชยนั้น กระทรวงกำรคลังโดย
               เพื่อหำรือเรื่อง ขอให้เร่งรัดกำร กรมสรรพสำมิตได้เสนอทบทวนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
               จ่ำยเงินชดเชยส�ำหรับผลกระทบ    เกษตรกรผู้เพำะปลูกและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบ

                   จำกกำรลดปริมำณกำร     จำกกำรลดปริมำณกำรรับซื้อใบยำสูบของกำรยำสูบ
                     รับซื้อใบยำสูบ ของ  แห่งประเทศไทย ฤดูกำลผลิต 2562/2563 ไปแล้ว
                       กำรยำสูบแห่ง   เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ ซึ่งกระทรวงกำรคลัง
                                ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว โดยได้ขอจัดสรรงบกลำงรำยกำร

                                เงินส�ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น ซึ่งขณะนี้
                                อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส�ำนักงบประมำณ และ
                                ส�ำหรับกำรพิจำรณำปรับโครงสร้ำงภำษียำสูบจ�ำเป็น
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12