Page 4 - excise APRIL e-book
P. 4

4                                           EXCISE Newsletter //                               ทำงช่องทำงออนไลน์เป็นจ�ำนวนมำก จึงได้มอบหมำย
                               ให้ส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม และศูนย์
                               ปรำบปรำมสินค้ำออนไลน์ กรมสรรพสำมิต ด�ำเนินกำร

                               สืบสวนหำข่ำว ถึงแหล่งที่มำ วิธีกำรจ�ำหน่ำย สถำนที่
                               เก็บสินค้ำ โดยให้เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักตรวจสอบป้องกัน และ
                               ปรำบปรำม ด�ำเนินกำรล่อซื้อไพ่ผิดกฎหมำย จำกช่องทำง
                               ออนไลน์จ�ำนวนหลำยครั้ง จนท�ำให้ทรำบถึงแหล่งที่ตั้ง
                               ของสถำนที่เก็บไพ่ผิดกฎหมำยที่จับกุม ในครั้งนี้                                  ส�ำหรับผลกำรปรำบปรำมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
     รับทรำบเบำะแสว่ำจะมีกำรลักลอบน�ำไพ่หนีภำษีมำจำก   ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 - 1 เมษำยน

     ชำยแดนประเทศเพื่อนบ้ำน โดยน�ำไพ่เก็บไว้ที่บ้ำนพัก เพื่อ 2564 พบว่ำมีกำรกระท�ำผิด จ�ำนวน 14,999 คดี คิดเป็น
     รอจ�ำหน่ำยทำงช่องทำงออนไลน์ให้กับลูกค้ำ จึงวำงแผน  เงินค่ำปรับ 270.33 ล้ำนบำท โดยแยกเป็น สุรำ จ�ำนวน
     ทลำยสถำนที่เก็บไพ่ผิดกฎหมำย โดยน�ำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ 8,456 คดี ค่ำปรับ 74.97 ล้ำนบำท ยำสูบ จ�ำนวน 4,399
     สรรพสำมิต บุกทลำยสถำนที่เก็บไพ่ผิดกฎหมำยในพื้นที่  คดี ค่ำปรับ 96.31 ล้ำนบำท ไพ่ จ�ำนวน 334 คดี ค่ำปรับ
     อ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตรวจค้นพบไพ่ที่ยัง 4.41 ล้ำนบำท น�้ำมันและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน จ�ำนวน 673 คดี

     มิได้เสียภำษี จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,758,068 ใบ (33,809 ส�ำรับ)  ค่ำปรับ 42.58 ล้ำนบำท น�้ำหอม จ�ำนวน 68 คดี ค่ำปรับ
     และสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำได้ 1 คน โดยไพ่ของกลำงที่ได้ 2.69 ล้ำนบำท รถจักรยำนยนต์ จ�ำนวน 745 คดี ค่ำปรับ
     จำกกำรจับกุมในครั้งนี้ มีมูลค่ำประมำณ 1,656,641 บำท  จ�ำนวน 21.60 ล้ำนบำท และสินค้ำอื่น ๆ จ�ำนวน 324 คดี

     มูลค่ำภำษีที่รัฐเสียหำย ประมำณ 527,420.40 บำท และ  ค่ำปรับ 27.77 ล้ำนบำท โดยมีของกลำงแยกเป็นน�้ำ สุรำ
     ค่ำปรับผู้กระท�ำผิดประมำณ 7,911,306 บำท       จ�ำนวน 299,516.654 ลิตร ยำสูบ จ�ำนวน 300,253 ซอง
                               ไพ่ จ�ำนวน 23,970 ส�ำรับ น�้ำมันและผลิตภัณฑ์ น�้ำมัน
        อธิบดีกรมสรรพสำมิตกล่ำวต่อว่ำ ในปัจจุบัน   จ�ำนวน 1,251,040 ลิตร น�้ำหอม จ�ำนวน 101,293 ขวด
     กรมสรรพสำมิตได้ตรวจพบกำรจ�ำหน่ำยไพ่ผิดกฎหมำย    รถจักรยำนยนต์ จ�ำนวน 1,395 คัน

       “หำกประชำชนท่ำนใดทรำบเบำะแสกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับสินค้ำที่ต้องเสียภำษีสรรพสำมิตสำมำรถ

     แจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสำมิต หรือส�ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้
     ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสำมิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสเป็นควำมลับ
     และจะมอบสินบนน�ำจับให้ ภำยหลังจำกคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9