Page 9 - excise APRIL e-book
P. 9

EXCISE Newsletter //                                        9

      สรรพสามิตขยายเวลาปรับลด

      อัตราภาษีน�้ามัน ส�าหรับเครื่องบินไอพ่น      ออกไปอีกจนถึง 31 ธันวำคม 2564
        นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่ำ นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำร

      กระทรวงกำรคลัง ได้มอบหมำยให้กรมสรรพสำมิตพิจำรณำควำมเป็นไปได้ และควำมเหมำะสมในกำรขยำยเวลำ
      ปรับลดอัตรำภำษีสรรพสำมิตน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินไอพ่น ที่จะหมดอำยุในวันที่ 30 เมษำยน 2564

         กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ท�ำให้กำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวไทยและต่ำงชำติ
      ลดลง ผู้ประกอบธุรกิจสำยกำรบินได้รับผลกระทบอย่ำงมำกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
      ของโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวยังคงลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ

      สำยกำรบิน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตำมข้อเสนอของกระทรวงกำรคลังในกำรขยำยเวลำกำรปรับลด
      อัตรำภำษีสรรพสำมิตน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินไอพ่น จำกเดิมอัตรำ 4.726 บำท/ลิตร เป็น 0.20 บำท/ลิตร
      ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เพื่อ
      เป็นกำรแบ่งเบำภำระของผู้ประกอบธุรกิจ

      สำยกำรบินให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจต่อไป
      โดยไม่ต้องปิดตัวหรือระงับเส้นทำงกำรบิน
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14